2022-08-08

VAL 2022: Så ska tolktjänsten förbättras

FOTO: SHUTTERSTOCK

DT frågar riksdagspartierna: “Döv- och hörselorganisationerna, inklusive Sveriges Dövas Riksförbund, arbetar för att den svenska tolktjänsten ska reformeras i ett led att uppnå en ökad delaktighet och jämlikhet. En statlig tolktjänstutredning har presenterats tidigare i år (den tredje på 15 år). Nu pågår det en remissrunda. Hur ska ni arbeta för att på riktigt förbättra tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet? “. Se deras svar här nedan. 


 

VÄNSTERPARTIET
På Vänsterpartiets initiativ tillkom tolktjänstutredningen. Vi kommer att arbeta för att utredningens förslag också leder till verklig förändring. Bl.a. planerar vi att arbeta vidare med förslagen om att regioners ansvar förtydligas och stärks vad gäller särskilt vardagstolkning och att stöd till tolk i arbete ska ligga hos Arbetsförmedlingen. Samtidigt kommer vi ta hänsyn till de synpunkter som hörsel- och dövorganisationerna framför i remissvar.


SOCIALDEMOKRATERNA
Beredningen har inte kommit så långt att vi är klara med våra ställningstaganden. Vi vill gärna först se remissinstansernas synpunkter på förslagen. En viktig utgångspunkt är att en reform av tolktjänsten ska innebära att fler med dessa behov ska få del av förbättringarna.


MILJÖPARTIET
Vi kommer att titta på remissvaren, och särskilt de från organisationer med medlemmar som själva är i behov av tolktjänst och hur de anser att utredningens förslag möter de behov som finns. Det är högst angeläget att tolkutredningen verkligen leder till förändringar i praktiken denna gång och det nya systemet behöver bli så bra och välfungerande som möjligt. Viktigt är också att de som utbildar sig, eller funderar på att utbilda sig ska veta tydligt hur tolk som framtidsyrke ser ut.


CENTERPARTIET
Vi anser generellt att behovet av tolkstöd ska avgöras utifrån individuella behov. Att göra sig förstådd och kommunicera är en mänsklig rättighet och man ska få möjlighet till det oavsett vad orsaken till svårigheterna är. Den som har behov av teckenspråk eller tolk för att säkerställa en god kommunikation ska därför få detta behov tillgodosett. Exakt vilka ställningstaganden vi kommer att göra beslutas när propositionen är överlämnad till riksdagen, men förändringar måste till. Det splittrade huvudmannaskapet, den tunga administrationen och de begränsningar som det har för användarna måste bli bort. Vi vill se en förändrad styrning, ökad tillgänglighet och ett mer utvecklat system som ger användarna mycket större möjlighet att vara delaktiga i samhället.LIBERALERNA
Vi anser att staten ska ta den största delen av kostnaden när det gäller arbetslivstolkning men att arbetsgivaren fortfarande ska vara skyldig att anpassa arbetsplatsen för sina anställda oavsett funktionsnedsättning. Dit hör bland annat teckenspråkstolkning.KRISTDEMOKRATERNA
För oss Kristdemokrater är det självklart att det ska finnas en jämlik tillgång till tolktjänst oavsett var i landet du bor. Men så är det inte idag. Vi vill förverkliga förslag som kan säkerställa att tolktjänsten förstärks utifrån ett jämlikhets- och delaktighetsperspektiv. Vi gläds också att det var en enig riksdag som stod bakom förslaget att tillsätta utredningen vilket bådar gott för att tillförsäkra en långsiktigt hållbar tolktjänst.MODERATERNA
Moderaterna delar i de allra flesta delar den statliga utredningens framtagna handlingsplan för en långsiktigt hållbar utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Vi uppskattar i utredningen särskilt förslaget i handlingsplanen att en översyn ska genomföras i syfte att säkerställa att alla förfaranden och regleringar så långt som möjligt är enhetliga för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar samt tolkar i talande språk. Och att framtidens behov av tolktjänster ska följas upp regelbundet.SVERIGEDEMOKRATERNA
Frågan har mycket riktigt varit uppe till diskussion och vår uppfattning är att regeringen skjuter den framför sig. Det är dags att gå från ord till handling i det att man stärker dövas möjligheter till delaktighet i samhället. Det handlar om att prioritera och om att tillföra resurser. Sverigedemokraterna prioriterar välfärdsfrågor högt, och detta tillhör våra prioriterade områden. Vi har agerat pådrivande i denna fråga och kommer att fortsätta att göra det.


LÄS MER: Så tycker riksdagspartierna i sex olika frågor

  1. SKOLA
  2. TOLKTJÄNST
  3. ARBETSMARKNAD
  4. ÄLDREOMSORG
  5. NATIONELLT KUNSKAPSCENTER
  6. NYANLÄNDA

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-08-10

Publicerad: 2022-08-08