2022-08-08

VAL 2022: Nationellt kunskapscenter – bra idé?

FOTO: SHUTTERSTOCK

DT frågar riksdagspartierna: “Sveriges Dövas Riksförbund arbetar för ett nationellt kunskapscenter och nationella riktlinjer så att alla döva har möjlighet att få stöd och hjälp på sina villkor oavsett var de bor. Och även för att genom centret samla kunskap om döva och svenskt teckenspråk och få till en resurssamordning över kommun- och regiongränserna. Hur ser ni på det?”. Se deras svar här nedan. 


 

VÄNSTERPARTIET
Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att regionala vägledare samt nationella samordnare för döva införs. Det är av stor vikt att kunskap om döva och svenskt teckenspråk samlas och samordnas nationellt för att denna kunskap ska komma till gagn jämlikt över hela landet.


SOCIALDEMOKRATERNA
Ja, vi är positiva till att ta fram nationella riktlinjer. Regeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram nationella riktlinjer på området rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2023.


MILJÖPARTIET
Vi ser positivt på det. Genom att samla och göra kunskap lättillgänglig skulle det kunna bli ett mycket positivt tillskott och komma till god användning av många. För döva själva, men även för anhöriga, yrkespersoner och allmänhet. Det finns fortfarande mycket förutfattade meningar och informationsbehov i samhället som helhet, och ett center skulle vara viktigt även av det skälet.


CENTERPARTIET
Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom området och olika åtgärder behöver vidtas för att förbättra kompetensen och att det inte ska spela någon roll var landet man bor. Vi har inte tagit specifik ställning till ett nationellt kunskapscenter, men anser att det finns ett behov av att samla kunskap och kompetens.LIBERALERNA
För att få en rejäl kompetenshöjning är vi positiva till samverkan och resurssamordning över kommun- och regiongränser. Inte minst gäller det för att stärka möjligheten till och öka underlaget för teckenspråksutbildning och utbildning av teckenspråkslärare. En teckenspråkslärarutbildning måste inrättas snarast för att stärka barns rätt till teckenspråk och främja utbildning i teckenspråk. Kommuner ska se till att barn som önskar teckenspråk i skolan erbjuds detta.KRISTDEMOKRATERNA
Från Kristdemokraternas sida tycker vi att det är ett bra förslag att samla nationell kompetens och att samverka över kommun- och regiongränserna då det kan vara svårt att rent praktisk samla teckenspråk-kompetens inom ett mindre geografiskt område.MODERATERNA
Moderaterna ser positivt på detta förslag. Vi har för närvarande dock inget färdigt förslag.SVERIGEDEMOKRATERNA
Vi anser att detta är viktiga frågor som vi arbetar vidare med. Vi arbetar för att staten ska ha en tydligare roll i att tillse så att vård och omsorg blir likvärdigt över landet och därmed axla ett tydligare ansvar även vad gäller dessa frågor. Det är tänkbart att detta kan resultera i ett nationellt kunskapscenter, men vi avvaktar med ett konkret besked om detta. Kanske kan man uppnå lika gott eller bättre resultat på andra sätt.


LÄS MER: Så tycker riksdagspartierna i sex olika frågor

  1. SKOLA
  2. TOLKTJÄNST
  3. ARBETSMARKNAD
  4. ÄLDREOMSORG
  5. NATIONELLT KUNSKAPSCENTER
  6. NYANLÄNDA

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-08-10

Publicerad: 2022-08-08