2022-08-08

VAL 2022: Så kan nyanlända döva få förlängd studietid

FOTO: SHUTTERSTOCK

DT frågar riksdagspartierna: “Sveriges Dövas Riksförbund arbetar för att nyanlända döva ska få förlängd studietid och etableringsersättning vid SFI- och TFI-studier (teckenspråk för invandrare). Detta eftersom nyanlända döva förväntas lära sig två språk, svenskt teckenspråk och svenska, under samma period som hörande nyanlända som ”bara” studerar svenska. Hur ser ni på det?”. Se deras svar här nedan. 


 

VÄNSTERPARTIET
Vänsterpartiet instämmer i att nyanlända döva bör tas särskild hänsyn till eftersom de förväntas lära sig två språk. Det är viktigt att nyanlända får bra möjligheter att snabbt lära sig svenska. Det bör framför allt ske genom att förbättra språkundervisningen. SFI och TFI behöver få mer resurser.


SOCIALDEMOKRATERNA
Alla barn ska få en så bra start som möjligt i skolan. Vi ser att nyanlända elever som är döva eller har hörselnedsättning bör ha rätt till extra anpassningar och särskilt stöd precis som andra elever. Studietidens längd bör vara anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. 


MILJÖPARTIET

Det låter mycket klokt och är ett förslag som vi också gärna driver på för. Miljöpartiet driver dessutom en generell förlängning av etableringsprogrammet. Vi menar att etableringsprogrammet måste anpassas till verkligheten och till nyanländas skiftande förutsättningar med åtminstone en fördubblad längd från dagens två år.


CENTERPARTIET
När det gäller nyanlända elever vill vi generellt öka antalet undervisningstimmar i svenska. Vi vill också öka möjligheten till distansundervisning som ett sätt att öka undervisningstiden. Det ger sammantaget fler timmar av lärande än de som de får i skolan. Teckenspråk är ett av de språk där fjärrundervisning är tillåten, vilket ger ökade möjligheter för de elever som behöver oavsett bostadsort. När det gäller förlängd studietid för nyanlända döva är det något vi inte i dagsläget har ett konkret förslag på men som vi gärna tittar vidare på.LIBERALERNA
Det är ett intressant förslag, som vi tar med oss vidare i vår politikutveckling. Man måste få tillräcklig tid att efter egna förutsättningar faktiskt lära sig svenska.KRISTDEMOKRATERNA
Det låter som ett relevant förslag som är värt att beakta. Det är också viktigt att främja kommun- och regionsamverkan för att på bästa sätt säkra tillgången till teckenspråkkompetens.MODERATERNA
Moderaterna anser att det är viktigt att alla döva barn har goda möjligheter att lära sig teckenspråk. Såväl det svenska språket som svenskt teckenspråk behövs för att stärka elevens delaktighet och tillgänglighet i samhället. Vi har för närvarande inga förslag om att nyanlända döva ska få förlängd studietid och etableringsersättning.SVERIGEDEMOKRATERNA
Målsättningen är att migranter som kommer till Sverige ska lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden. Vi håller med om att tröskeln för detta blir högre om man är döv och att det därmed kan ta längre tid.


LÄS MER: Så tycker riksdagspartierna i sex olika frågor

  1. SKOLA
  2. TOLKTJÄNST
  3. ARBETSMARKNAD
  4. ÄLDREOMSORG
  5. NATIONELLT KUNSKAPSCENTER
  6. NYANLÄNDA

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-08-10

Publicerad: 2022-08-08