2022-08-08

VAL 2022: Så kan äldre döva få en fast omsorgskontakt

FOTO: SHUTTERSTOCK

DT frågar riksdagspartierna: “Nu har äldre rätt till en fast omsorgskontakt inom hemtjänst enligt ny lag från 1 juli 2022. Hur ska ni jobba för att också ge döva möjlighet att välja en fast omsorgskontakt som är teckenspråkig?”. Se deras svar här nedan. 


 

VÄNSTERPARTIET
Det behöver finnas ett varierat utbud av boendeformer för personer över 65 år, i synnerhet eftersom gruppen inte alls är homogen utan har olika önskemål och behov. Alla inom gruppen döva ska ha rätt till äldreomsorg på teckenspråk. Det bör säkerställas att varje enskild kommun erbjuder en värdig äldrevård utifrån de önskemål och behov som finns. Det innebär möjligheten att få plats på särskilt boende oavsett funktionsnedsättning, inklusive målgruppen döva äldre.


SOCIALDEMOKRATERNA
Vi behöver fortsätta de satsningar som regeringen har inlett för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, däribland beslutet om en fast omsorgskontakt som ska vara undersköterska. Personalens kompetens behöver stärkas inom flera områden, exempelvis behöver teckenspråkskompetensen bli bättre. Det är rimligt att en person som själv använder teckenspråk ska kunna få en omsorgskontakt som kan teckenspråk.


MILJÖPARTIET
Det här är en viktig fråga som måste lösas. Det behöver bli ett särskilt snabbuppdrag till Socialstyrelsen, förslagsvis i samarbete med Myndigheten för delaktighet för att titta på frågan. Säkerligen kommer utbildningsinsatser krävas och det måste ske på ett smidigt sätt.


CENTERPARTIET
Alla äldre med hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt som den äldre och anhöriga kan vända sig till. Omsorgen ska vara anpassad efter individens behov och vi vill att alla äldre ska kunna påverka både när det gäller utförare och innehållet i det stöd och den omsorg de får, så att den leder till ökad livskvalitet. Därför anser vi att det bör vara möjligt att välja en fast omsorgkonstakt som är teckenspråkig om man är döv.LIBERALERNA
Vård ska bedrivas med patienten i fokus och präglas av valfrihet, trygghet och tillgänglighet, och det ska gälla alla. Därför driver Liberalerna att det ska finnas tillgång till teckenspråkstolkning inom samtliga delar av vård- och omsorgen. Alla vårdinrättningar ska ha kunskap i hur de ska bemöta döva och beställa tolk för att garantera fullgod kommunikation.KRISTDEMOKRATERNA
Vi ser gärna att en fast omsorgskontakt vidgas till fler grupper som har behov och där det skulle bidra till att underlätta och stödja. Vi följer nu etableringen av fast omsorgskontakt för äldre inom hemtjänsten och avser återkomma när vi vet hur det utvecklas.MODERATERNA
Moderaterna anser att det är viktigt att se till så att stöd av döv- och teckenspråkskompetens för äldre t.ex. i form av en fast omsorgskontakt inte ska vara beroende av var i landet man bor. Samtidigt är kompetens gällande teckenspråk inom alla samhällssektorer inkluderat äldreomsorgen inte tillräcklig. Moderaterna har föreslagit att den fasta omsorgskontakten ska kunna utgöras av alla reglerade yrken inom vården. Det hade ökat möjligheten att fler haft teckenspråkig kompetens.SVERIGEDEMOKRATERNA
Sverigedemokraterna ser det som en rättighet att inom äldrevården bli bemött av personal som kan svenska – och vi ser i denna kontext ingen principiell skillnad mellan svenska och svenskt teckenspråk. En sådan markering kan dock bli ett slag i luften om man inte går till botten med att tillföra erforderliga resurser och – i det här fallet – utbilda i teckenspråk och göra det meriterande för omsorgspersonal att behärska teckenspråk. Man måste alltså arbeta med detta på alla fronter.


LÄS MER: Så tycker riksdagspartierna i sex olika frågor

  1. SKOLA
  2. TOLKTJÄNST
  3. ARBETSMARKNAD
  4. ÄLDREOMSORG
  5. NATIONELLT KUNSKAPSCENTER
  6. NYANLÄNDA

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-08-10

Publicerad: 2022-08-08