2022-08-08

VAL 2022: Så ska döva lättare få jobb

FOTO: SHUTTERSTOCK

DT frågar riksdagspartierna: “Hur ska ni arbeta för att döva lättare ska få in foten på arbetsmarknaden i en tid då Arbetsförmedlingen stöps om?”. Se deras svar här nedan. 


 

VÄNSTERPARTIET
Vänsterpartiet anser att skyddet mot diskriminering av döva i arbetslivet måste säkerställas. En nationell handlingsplan bör tas fram med målsättningen att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska ligga på samma nivå som sysselsättningsgraden hos den övriga befolkningen. Arbetsgivare ska få tillräckligt stöd för att möjliggöra skäliga anpassningar på arbetsplatsen, däribland tillgång till tolktjänst och arbetshjälpmedel.


SOCIALDEMOKRATERNA
Vi vill se fler och mer individuellt utformade insatser för att skapa jobb eller utbildning för personer för personer med funktionsnedsättningar. Vi vill också förbättra samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för de som behöver samordnade insatser samt att fler ska få relevanta och anpassade hjälpmedel.


MILJÖPARTIET
Att sysselsättningsgraden i dagsläget är lägre bland döva än hörande är en stor förlust för både individ och samhälle. Vi vill se ett samlat krafttag för att höja sysselsättningen med insatser som är anpassade efter individens behov och förutsättningar och vill att arbetsförmedlingen ska få ett särskilt uppdrag att säkerställa det.  Miljöpartiet vill för övrigt att hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet och arbetshjälpmedel ska gå snabbare och smidigare att få än i dag.


CENTERPARTIET
Det behövs ett större fokus på hur personer med olika funktionsnedsättningar, däribland dövhet, kan få bättre möjligheter att delta i samhället och försörja sig själva. Det kan till exempel vara förbättrade möjligheter till utbildning. Statens ansvar för att tillgodose en jämlik tolktjänst inom eftergymnasial utbildning bör utredas samt att döva medborgare ska ha samma rättigheter och möjligheter som övriga medborgare att utbilda sig, omskola sig eller byta yrkesbana.

Både Arbetsförmedlingen och privata matchningsaktörer måste säkerställa att människor med funktionsnedsättning får rätt hjälp och stöd. Därför vill vi ge personer med funktionsnedsättningar ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. Det finns även ett fortsatt behov av närhet och möjlighet till fysiska möten för att anvisas till rätt instanser. Därför har vi i Centerpartiet drivit på hårt för att återupprätta och säkerställa att Arbetsförmedlingen har en lokal närvaro. Vi vill också att offentliga arbetsgivare ska ta ett större ansvar för inkluderande rekrytering, arbetsdifferentiering och tillgängliga arbetsplatser.LIBERALERNA
Vi ser att reformen av Arbetsförmedlingen är nödvändig, men att det absolut inte får leda till att det sparas in på hjälp till de mest utsatta. Där ska stödet snarare koncentreras och öka. Vi verkar även för att den regionala tolktjänstverksamheten säkras för döva och hörselskadade personer. Tolktjänsten bör kunna användas både i vardagslivet och i akuta situationer.KRISTDEMOKRATERNA
Arbetsmarknaden ska vara fri från diskriminering. Vi har därför medverkat till att begreppet ”bristande tillgänglighet” införts som diskrimineringsgrund. För att ytterligare stärka dövas ställning på arbetsmarknaden måste hinder tas bort, vill vi se över arbetsgivarens ekonomiska ansvar för arbetstekniska hjälpmedel, tolktjänst och anpassning av arbetsmiljön. Översynen måste ta hänsyn till de samhällsekonomiska kostnader som uppstår när döva personer ställs utanför arbetsmarknaden.MODERATERNA
Fler arbetsgivare, i synnerhet offentliga, behöver ta tillvara på den kompetens och de erfarenheter som döva personer har. Att matchas till rätt arbetsplats, där ens kompetens kommer till sin rätt, är viktigt för alla. Samtidigt måste det finnas ändamålsenliga stöd för den som anställer. Vi vill att lönestöden för personer med en funktionsnedsättning förenklas. Det är också viktigt att säkerställa att både arbetsgivare och anställda har kunskap om vilka möjligheter som finns att få tillgång till arbetstekniska hjälpmedel.SVERIGEDEMOKRATERNA
Vi ser ett stort behov av flexiblare insatser för att förbättra möjligheten för personer i behov av teckenspråkstolk att etablera sig på arbetsmarknaden. Flera samhällstrender – exempelvis fler och bättre digitala hjälpmedel – pekar mot att detta absolut inte är en omöjlighet. Rent konkret bör man meddela arbetsförmedlingen att detta är en prioriterad fråga. Regeringen bör vidare utreda fler möjliga finansieringsmodeller med syfte att underlätta möjligheten för döva personer att få och behålla arbete.


LÄS MER: Så tycker riksdagspartierna i sex olika frågor

  1. SKOLA
  2. TOLKTJÄNST
  3. ARBETSMARKNAD
  4. ÄLDREOMSORG
  5. NATIONELLT KUNSKAPSCENTER
  6. NYANLÄNDA

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-08-10

Publicerad: 2022-08-08