Annonspolicy

Dövas Tidning (DT), som ägs och utges av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), ska vara en attraktiv och intressant plats för företag och organisationer som på ett effektivt sätt vill nå vår målgrupp: döva och andra intresserade. Annonser är en viktig del av DT. De bidrar inte bara till tidningens journalistiska verksamhet och SDR:s intressepolitiska arbete utan har också ett informations- och nyhetsvärde för våra läsare.

Alla annonser, såväl tryckta som digitala, granskas innan de publiceras. De ska inte strida mot svensk lag, tryckfrihetsförordningen och spelreglerna för press, radio och tv, och SDR:s värdegrund. Det innebär att vi inte tar in annonser:

• om alkohol och tobak
• från spelbolag
• med ett kränkande innehåll utifrån sju diskrimineringsgrunder:

– kön
– könsöverskridande identitet eller uttryck
– etnisk tillhörighet
– religion eller annan trosuppfattning
– funktionsnedsättning
– sexuell läggning
– ålder

• med ett kränkande innehåll om döva som språklig och kulturell minoritetsgrupp

Vi välkomnar alla annonser som inte strider mot något av ovanstående kriterierna under förutsättning att de följer våra angivna annonsmått och -format, och är inlämnade i tid.

Vi ansvarar även för att samtliga annonser ska vara utformade på ett sådant sätt att de är lätt urskiljbara från redaktionellt innehåll. Alla annonsörer kan bli föremål för journalistisk granskning av DT i de fall där det är motiverat. Här skiljer vi på journalistik och marknadsföring.

antaget av SDR:s förbundsstyrelse augusti 2020