Villkor för annonsering i Dövas Tidning

Priser
Priser för annonser uppges i SEK och i en separat prislista. Dövas Tidning (DT) tar inte ut någon moms då vi är en momsbefriad tidning. DT förbehåller sig även rätten att göra ändringar i priser och utbud.

Föreningsannonsering 
Dövföreningar, länsförbund/-föreningar, specialförbund och ung-domsklubbar som är medlemmar i SDR, liksom Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund och Västanviks folkhögskola, får betala 15% av ordinarie pris.

Bokning av annonser och bokningsbekräftelse
Intresse för annonsering i Dövas Tidning skickas till annons@dovastidning.se. Denna adress gäller för annonser i papperstidningen Dövas Tidning och på webbplatsen dovastidning.se. En bokningsbekräftelse skickas till den angivna e-postadressen som du som kund har uppgett vid bokning.

Betalning
Fakturering sker efter att annons blivit publicerad. Betalning ska ske senast 30 dagar från fakturadatum om ej annat överenskommes. Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgift och lagstadgad dröjsmålsränta.

Personuppgiftshantering – GDPR
När du lägger din bokning hos oss uppger du dina person-/företagsuppgifter. I samband med din bokning godkänner du våra villkor för annonsering i DT och då uppstår ett bindande avtal. Du godkänner också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt lag rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss på ekonomi@sdr.org. I vår integritetspolicy hittar du information om hur förbundet hanterar personuppgifter i vår verksamhet inklusive vår annonsverksamhet.

Leverans av annonsmaterial
Allt annonsmaterial skickas in via e-post till annons@dovastidning.se och ska följa angivna storlekar och format. Material till papperstidningen och webbplatsen dovastidning.se ska vara inlämnat enligt datumen för deadline. Sena inlämningar prioriteras ner vid tidsbrist.

Annonsörens ansvar
Det är annonsörens ansvar att leverera annonsmaterial i rätt tid och uppfylla de tekniska beskrivningarna. Annonsören ansvarar för att innehållet i annonsen, inklusive eventuellt länkad information, samt de produkter som erbjuds genom annonsen inte gör intrång i annans rätt, inkluderat, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt.Annonsören ansvarar även för att innehållet i annonsen är förenligt med tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter samt att innehållet även i övrigt är sådant att det inte uppfattas som stötande. Annons ska innehålla uppgift som gör det lätt för läsaren att identifiera annonsören samt att annonsen utgör reklam. Läsarna ska redan vid ett snabbt påseende kunna skilja mellan Dövas Tidnings redaktionella innehåll och annonser.

Granskning av annonser
Dövas Tidning förbehåller sig rätten att efter granskning avböja annonser. Innehållet i annonsen ska uppfylla Dövas Tidnings annonspolicy.

Avbokning
Avbokning av annonser kan ske till och med tre arbetsdagar före manusstopp för papperstidning och tre dagar före överenskommet manusstopp för webb till annons@dovastidning.se. Senare avbokning kan i undantagsfall medges. Därvid debiteras 25 procent av annonsens pris enligt prislista.

Begärd placering
Begärd placering av annons tillgodoses i mån av plats – det gäller kunder som inte betalar för garanterad placering. Dövas Tidning förbehåller sig rätten att placera annons på en icke begärd placering med debitering enligt den prislista som Dövas Tidning från tid till annan tillämpar. Annonsören har inte rätt att kräva kompensation av Dövas Tidning för icke tillgodosedd placering av annons.

Annonsutrymme
Annonsutrymmet är begränsat i såväl papperstidningen som på webben. Om prioritering behövs, ges fullbetalande annonskunder företräde framför interna annonsörer (dövföreningar, länsförbund/-föreningar, specialförbund och ungdomsklubbar som är medlemmar i SDR, liksom Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund och Västanviks folkhögskola).

Reklamation för felaktig eller utebliven placering av annons
Eventuell reklamation av felaktigt eller uteblivet annonsinförande ska ske inom 7 dagar från den dag annonsen (inte) varit införd i papperstidningen eller på webben. Tidningens ansvar för eventuella fel i en annons är begränsat till högst annonskostnaden.

Äganderätt av annonsmaterial
DT innehar inte någon äganderätt till annonsörens annonsmaterial.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Organisationsuppgifter
Dövas Tidning ägs av Sveriges Dövas Riksförbund.
Vår adress:
Sveriges Dövas Riksförbund
Rissneleden 138, 7 tr
174 57 Sundbyberg
Organisationsnummer: 882600-2282