2021-09-20

Vilka lagar kan jag hänvisa till som döv gällande tillgång till teckenspråkstolk?

Vilka lagar kan jag hänvisa till som döv gällande tillgång till teckenspråkstolk när jag har kontakt med myndigheter eller hälso- och sjukvården?

–  Det finns flera lagar som betonar vikten av att använda tolk, både teckenspråkstolk, vuxendövtolk, dövblindtolk och språktolk. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) framgår: ”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.” Denna lag skall myndigheter som till exempel kommuner följa.

Inom hälso- och sjukvården lyfts också rätten till tolk fram som viktig. Tolkar möjliggör att döva och hörselskadade personer samt personer med dövblindhet kan få tillgång till en vård på lika villkor som hela befolkningen. Regionerna har ett särskilt ansvar att erbjuda tolktjänst till de som bor i regionens område. Detta finns beskrivet i Hälso- och Sjukvårdslagen, 8 kap 7 §.

Rätten till tolk gäller alla dagar på året, dygnet runt. Det handlar om att alla tolkanvändare (döva och hörselskadade personer samt personer med dövblindhet/hörande) ska kunna ha en fungerande kommunikation på lika villkor. Om du i möte med vården eller någon myndighet nekats tolk, försök komma i kontakt med chefen för den avdelning/mottagning du haft kontakt med.  Skulle du inte bli bemött på ett bra sätt, kontakta Patientnämnden där du bor om det gäller en vårdkontakt. Om det finns ett Dövteam/Dövenhet där du bor kan du få stöd därifrån kring hur du kan göra för att få kontakt med rätt instans.

Dövenheten
Region Skåne


Alla tidigare Frågor & Svar-delar kan ses här.

Uppdaterad: 2024-02-09

Publicerad: 2021-09-20