2012-06-28

Varför bara män som ordförande?

FOTO: Annalena Caffa

Senaste tidens snackis i sociala medier – ingen kvinna har hittills lett det svenska dövförbundet.

SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) fyllde tidigare i år 90 år. Hittills har förbundet haft 10 olika ordförande, alla män. Vad beror det på, frågar sig många i sociala medier. DT följer upp snackisen och pratar med ett antal personer.

SDR är det enda dövförbund i Norden som ännu inte haft en kvinna som förbundsordförande. I Danmark, Finland, Island och Norge är det numera en kvinna som leder styrelsearbetet. Varför har det blivit så? Frågan har, vid DT:s pressläggning av papperstidningen för drygt två veckor sedan (Nr 4-12 av papperstidningen kom ut idag, den 28 juni. Red:s anm), diskuterats flitigt i sociala medier som Facebook och Twitter. Vad finns det för strukturer i samhället och i dövrörelsen som gör att kvinnor fortfarande slår i glastaket? Hur – och när – ska SDR kunna få sin första kvinna som ordförande?
Catherine Björkstrand var nominerad av valberedningen att efterträda Lars-Åke ”Låw” Wikström år 2009. Hon, som hade kunnat bli historisk, gav dock återbud av privata skäl. Istället blev Ragnar Veer den tionde mannen som ordförande i rad.

Ulla Manns, professor i genusvetenskap vid Södertörns högskola, anser att det är märkligt att SDR som omfattar såväl kvinnor som män som medlemmar inte har haft en kvinna som ordförande på 90 år.
– Alla organisationer som har såväl kvinnor som män som medlemmar borde tänka i termer av jämställdhet också i styrningen av organisationen och grunna på hur det kommer sig att man gång efter annan har just en man som ordförande, säger Ulla Manns.
Enligt henne beror det på en rad omständigheter att det mest är män i styrelser i både bolag och företag och att det är djupa strukturer som uppmärksammats först de senaste 30-40-åren.
– Sociala mönster och strukturer tar tid att förändra och kräver aktiva åtgärder, annars händer sällan något, säger Ulla Manns. Hon menar att kunskap om hur jämställdhet kan åstadkommas finns men att det också måste finnas en vilja i organisationen för att något ska ske.
Dövhistoriker Per-Thomas Örlegård påpekar att SDR inte är ensamt om att inte ha haft en kvinna som ordförande utan också Svenska Dövidrottsförbundet. Sverige har inte heller haft en kvinna som statsminister.
– Samtidigt har döva också varit föregångare på jämställdhetsområdet, säger Per-Thomas Örlegård och tar Stockholms Dövas Förening (SDF) som exempel.
SDF som grundades 1868 antog stadgar tre år senare som sade att styrelsen skulle bestå av en ordförande och tio ledamöter varav fyra kvinnor.
Det långt innan allmän rösträtt för kvinnor infördes i Sverige, 1919.
– Sedan kan vi också konstatera att många kvinnor är ordförande på lokal nivå, säger Per-Thomas Örlegård.

DT har gått igenom 40 verksamhetsberättelser för år 2011 från landets dövföreningar och länsdövförbund. 19 av 39 ordförande var kvinnor förra året. Jämtlands Läns Dövas Förening hade ingen styrelse utan endast en kontaktperson.
Birgit Burman är ordförande för SDR:s valberedning. Enligt henne är kvinnor inte lika villiga att sitta i förbundets styrelse som män.
– Någon borde göra en analys varför det är svårare att få kvinnor att ställa upp och kandidera, säger Birgit Burman. Den medlem som vill påverka valberedningens arbete kan vända sig till sin närmaste dövförening och lämna namnförslag.
SDR:s vice ordförande, Britt Karmgård, vill lyfta genusfrågan inom förbundet och säger att styrelsen ska diskutera hur förbundet kan bli mer genusmedvetet.
– Jag tror inte att det är attraktivt att vara ordförande under dagens förutsättningar. Jag vill att vi ska diskutera ordförandes och vice ordförandes roll och om delat ledarskap kan vara något för SDR, säger Britt Karmgård.
I dag är SDR:s ordförande heltidsarvoderad men inte vice ordförande som får noll kronor i arvode. Om ordföranden får förhinder eller sjuk, förväntar man sig vanligtvis enligt Britt Karmgård att vice ordförande rycker in.
– Kvinnor, speciellt kvinnor mitt i livet, är ofta dubbelarbetande. Därför lockar bättre förutsättningar säkert fler kvinnor att kandidera, säger hon.
Alternativet till delat ledarskap kan enligt henne vara att vice ordförande är arvoderad till viss del, exempelvis på 20 %.
Idén om språkrör har lanserats på Facebook. Gör SDR som Miljöpartiet vid kongressen 2013?

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-06-28