2021-03-22

Bildtelefoni.net ska inte distanstolka planerade möten

I april blir det svårare att få korta möten på arbetsplatsen distanstolkade av Bildtelefoni.net. FOTO: SHUTTERSTOCK

Bildtelefoni.net ska från och med den 2 april inte längre distanstolka planerade möten, till exempel korta morgonmöten på arbetsplatsen. Om tolken bedömer att det är ett planerat möte, har hen rätt att neka att distanstolka. Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande Åsa Henningsson säger om förändringen: Vansinnigt att tolken är den som avgör om det är ett planerat eller spontant möte”. 

Bildtelefoni.net har två olika slags uppdrag:

– förmedling av samtal mellan bildtelefonanvändare och taltelefonanvändare via teckenspråkstolk.
– viss distanstolkning. Här handlar det om att två eller flera personer som befinner sig på samma plats kan få kortare samtal distanstolkade av en teckenspråkstolk som är med på distans (högst en timmes distanstolkning mellan klockan 8 och 17 på vardagar, högst en halvtimme övriga tider).

Det är för den sistnämnda kategorin, distanstolkning, som Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram ett förtydligande. PTS har ansvar för Bildtelefoni.net. Utdrag ur förtydligandet:

Distanstolkning av möten som har karaktären av att vara planerade möten kräver tolkförberedelser. Kännetecknande för ett planerat möte är att något eller några av nedanstående omständigheter är aktuella:

– att mötet har dagordning och utsedd mötesledare
– att det finns dokumentation som har skickats ut inför mötet
– att uppdraget kräver att tolk är förberedd.

DT tar kontakt med PTS och frågar om bakgrunden till förtydligandet. Handläggare Robert Hecht skriver i ett mejlsvar:

”Bildtelefoni.net är en telefonitjänst, som också kan distanstolka då behov uppstår i stunden. Planerade möten kräver tolkförberedelser. Bakgrunden till förtydligandet är att tolkanvändare inte får likvärdiga möjligheter i möten om tolkar går in i möten utan den information som alla andra deltagare i mötet har. Det blir ett underläge för tolkanvändaren.”

DT frågar: Innebär det att Bildtelefoni.net inte alls ska distanstolka schemalagda möten även om det handlar om korta möten som inte kräver några förberedelser av tolken? Ett exempel kan vara att ett arbetslag snabbt behöver prata ihop sig på morgonen om vem som ska göra vad innan de börjar jobba.

Robert Hecht svarar:

”Distanstolkning av möten, som har karaktären av att vara planerade möten, kommer att nekas från och med den 2 april. Det är dock i slutändan tolken som avgör om tolkuppdraget kan utföras på ett bra sätt, utifrån förtydligandet. Om man är osäker, till exempel avseende ett schemalagt morgonmöte, så rekommenderar vi att tolk bokas”.

Han uppger att det egentligen inte är en förändring av Bildtelefoni.nets uppdrag utan bara ett förtydligande.

Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) ordförande, Åsa Henningsson, är kritisk till PTS förtydligande.

– Det gör bara saken värre. Hur ska tolken kunna avgöra graden av spontanitet; om det är ett planerat eller spontant möte? säger hon som anser att förtydligandet inte gör Bildtelefoni.nets uppdrag tydligare utan tvärtom begränsar det. Hon fortsätter:

– Förtydligandet sägs vara framtaget utifrån användarens perspektiv; att användaren inte ska behöva hamna i ett underläge när en oförberedd tolk kliver in och distanstolkar ett möte. Här tar PTS bort vår rätt till självbestämmande. Vi kan inte välja om vi vill ha tolk här och nu genom Bildtelefoni.net eller beställa tolk inför ett planerat möte.

Bildtelefoni.net är med sin distanstolkning ett värdefullt komplement för döva arbetstagare. Anledningen är att flertalet tolkcentraler i landet inte ordnar med tolk kostnadsfritt när döva behöver tolk för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Här är arbetsgivaren istället tvungen att ta tolkkostnaden, en börda som SDR länge arbetat för att ta bort. Det offentliga måste ta tolkkostnaden, inte arbetsgivaren, menar förbundet.

Åsa Henningsson är bekymrad för att döva arbetstagares rätt till delaktighet riskerar att försämras från och med i april. Anledningen är att Bildtelefoni.net kan neka att distanstolka planerade arbetsrelaterade möten. SDR ska ta upp PTS problematiska förtydligande med den statliga tolkutredningen, som nu pågår.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-22

Publicerad: 2021-03-22