2020-12-18

Uppsala får en äldrevägledare för döva

Nu ska Uppsala få sin äldrevägledare för döva, den tredje i landet efter Göteborg och Skåne. Claire Grahn-Eriksson heter hon.
– Det känns spännande och viktigt, det är ett uppdrag som har efterfrågats en längre tid, säger hon. 

Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening (ULDPF) och Uppsala Läns Dövas Förening (ULDF) har länge arbetat för att Uppsala kommun ska ha en äldrevägledare för döva, en likadan modell som Göteborgs stad och Region Skåne har. Pensionärsföreningen och dövföreningen har bland annat varit i kontakt med enskilda politiker, berättar Thomas Spogardh, ULDF:s ordförande för DT. Ett arbete som burit frukt.

Uppsala kommun har till slut gått med på att skapa en för dem helt ny tjänst: äldrevägledare för döva. Claire Grahn-Eriksson börjar arbeta som äldrevägledare vid årsskiftet. Hon kommer att ha en kombinerad tjänst: som kvalitetsutvecklare inom omsorgsförvaltningen, något hon redan nu är, och som äldrevägledare.

Vad kommer du som äldrevägledare att göra?
– Jag kommer bland annat att förmedla kontakten mellan den som har behov av stöd från någon inom Uppsala kommu samt guida till rätt myndighet eller verksamhet. Jag ger råd och stöd kring ansökan om färdtjänst eller vård- och omsorgsboende och information om kommunen med mera, säger hon.

Som äldrevägledare är hon till för alla som är över 65 år och talar svenskt teckenspråk: döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Hon ska dock inte fungera som teckenspråkstolk, säger hon. En utvärdering kommer enligt henne att göras under våren 2021 för att se hur behovet och efterfrågan har sett ut. Thomas Spogardh berättar att pensionärsföreningen kan ha direkt dialog med Uppsala kommun på ett annat sätt nu när äldrevägledaren finns.

Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) ordförande, Åsa Henningsson, anser att nyheten om Uppsala kommuns äldrevägledare för döva är glädjande.

– Jag vill gratulera dövföreningen och pensionärsföreningen. De har gjort ett föredömligt intressepolitiskt arbete, och kämpat utan att ge upp. Det är positivt att Uppsala kommun nu har förstått behovet och vikten av att ha en äldrevägledare för döva, säger hon.

Att Uppsala kommun har en äldrevägledare för döva innebär enligt henne ökad kvalitet och trygghet för äldre döva. Alla äldre döva ska få sina behov och önskemål tillgodosedda på samma sätt som alla andra medborgare och att äldre döva ska ha rätt till vägledning och insatser på svenskt teckenspråk.

– Jag hoppas att andra svenska kommuner kommer att följa Uppsala, Göteborgs och Skånes exempel och tillsätta en äldrevägledare för döva, säger Åsa Henningsson.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-02-25

Publicerad: 2020-12-18