2016-02-09

Tvära svängningar i ekonomin tvingar SDR att ställa om

Så bemannas Sveriges Dövas Riksförbund efter omorganisationen. GRAFIK: TOMAS LAGERGREN||

Förbundet omorganiserar.

Osäkra intäkter i kombination med fasta kostnader som ökat orsaken till den omorganisation som nu SDR genomför. 5 tjänster försvinner.

Det har svängt rejält om SDR:s ekonomi de två senaste åren: år 2014 uppvisade förbundet en vinst på nära 2,5 miljoner kronor. Det var intäkterna från Ideella spel, ett lotteri som arrangeras till förmån för SDR och Synskadades Riksförbund (SRF). Sedan såg man röda siffror året efter: ett underskott på 1,8 miljoner kronor. Två vitt skilda år ekonomiskt sett.
Anledningen till den tvära svängningen var att förbundet fick 4,8 miljoner kronor mindre från Ideella spel än året innan. Dessutom vet förbundet inte om avtalet med Ideella spel förlängs efter 2017. Detta i kombination med att SDR:s försäljningsverksamhet haft en långsam men stadig nedgång i intäkter under en längre period. Något måste göras, menade förbundet.

Därför genomför SDR nu en i modern tid historiskt stor omorganisation. Processen startade i höstas med förhandlingar mellan arbetsgivare och fackförbundet Unionen. Slutförhandlingarna avslutas under februari månad. Under förhandlingen gick man genom hela organisationen. De fasta kostnaderna måste kapas för att frigöra resurser till bl.a. punktinstanser och bli mindre sårbara gentemot förbundets intäkter som varierat stort från år till år.
Den största fasta kostnaden i förbundet var anställdas löner.
Efter omstöpningen av förbundets struktur finns i dag 12 tjänster (varav en på halvtid) mot 17 innan omorganisationen. Dessa tjänster är tillsvidareanställda. Projektanställda är inte medräknade.


I den nya organisationen finns ett par nya tjänster medan några tjänster försvinner. En ny tjänst är generalsekreterare. Hen ska leda förbundet och ansvara för dess övergripande frågor. En annan ny tjänst är intressepolitiskt sakkunnig. Personen ska arbeta strategiskt efter förbundets intressepolitiska mål. Vilka som får dessa tjänster är i dagsläget inte klart.
Bemanningsplanen (se bild ovan) är däremot helt klar. Där kan ni se vilka tjänster som ingår i den nya organisationen.
Dövas Tidning, som ges ut av SDR, påverkas även av omorganisationen. Tidningens två redaktörstjänster blir till en. Förbundets webbredaktör kommer att bistå tidningen med bl.a. webb- och layoutarbete.


Bemanningsplanen kan ni ladda ned i pdf här.

Mer om omorganisationen kommer i vår pappersutgåva som utkommer
f rom. den 25 februari.

Löpande information om omorganisationen finns på SDR:s hemsida.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2016-02-09