2016-12-02

Teckenspråken ska stärkas i EU

||

Hela 661 ledamöter i EU-parlamentet röstade ja till resolutionen om att stärka teckenspråken i unionen. En av dem var Anna Hedh (S).
– Den här resolutionen betonar något som är fullständigt självklart för mig, nämligen att även teckenspråkiga döva och hörselskadade har rätt till ett språk, säger hon.

Omröstningen ägde rum förra veckan. Resolutionen handlar om teckenspråk och teckenspråkstolkning. Runt en miljon invånare i EU är döva teckenspråksanvändare. Sedan tillkommer ungefär 51 miljoner hörselskadade varav många använder teckenspråk. Resolutionen syftar till att stärka teckenspråken, teckenspråksanvändarnas rätt till teckenspråkstolk och att teckenspråkstolkyrket ska erkännas (läs mer om resolutionen här nedan).

I EU-parlamentet finns två döva ledamöter: Helga Stevens från Belgien och Adam Kosa från Ungern. Den förstnämnda var framförallt drivande bakom resolutionen. Hon ordnade en historisk EU-konferens i Bryssel i slutet av september vars tema var Flerspråkighet och lika rättigheter i EU – teckenspråkens roll. Över 800 personer deltog, bland annat EU-parlamentariker, representanter från European Union of the Deaf (EUD) och nationella dövförbund. En av de nationella dövorganisationer som närvarade var Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)*.

Efter konferensen uppmanade EUD de nationella dövförbunden att be sina respektive EU-parlamentariker att stödja resolutionen. SDR tog kontakt med alla 20 svenska parlamentariker. En av dem var Anna Hedh (S).

Anna Hedh, vad var det som gjorde att du röstade för resolutionen?
– För mig som socialdemokrat är det alltid viktigt att stå upp för allas lika värde. Den här resolutionen betonar något som är fullständigt självklart för mig, nämligen att även teckenspråkiga döva och hörselskadade har rätt till ett språk, säger hon och fortsätter:
– Professionella teckenspråkstolkar är en grundförutsättning för att döva, på lika villkor som hörande, ska ha rätt till det som många av oss tar för givet, saker som utbildning, ett arbete, sjukvård och andra samhällstjänster.

Vad tror du att den kan betyda för EU:s arbete för teckenspråkiga döva och hörselskadade?
– Jag hoppas att den ska bidra till att öka medvetenheten bland beslutsfattare på alla nivåer, om hur viktigt det är för alla teckenspråkiga döva och hörselskadade, att teckenspråk blir ett erkänt språk i alla länder. Bara på så sätt kan döva och hörselskadade delta på lika villkor i samhället.

Hur tänker du arbeta för att den också ska tillämpas på nationell nivå i Sverige?
– Nu är ju tyvärr inte den här resolutionen en lag som medlemsländerna är skyldiga att tillämpa. Men den är ändå viktig eftersom den visar hur vi i Europaparlamentet ser på de här frågorna. Dessutom är den en uppmaning till både EU-kommissionen och medlemsländerna att de måste fortsätta att arbeta för att erkänna teckenspråk och se till att det finns utbildning för teckenspråkstolkar.

Nästa steg är att resolutionen skickas till EU-kommissionen, -rådet och EUD där de diskuterar hur den ska tillämpas.  

RÖSTADE DE SVENSKA EU-PARLAMENTARIKERNA
19 av 20 svenska ledamöter närvarade vid omröstningen. Alla utom två stödde resolutionen. De som lade ner sina röster (avstod) var Sverigedemokraterna Peter Lundgren och Kristina Winberg. Frånvarande var Jasenko Selimovic (L).

I övrigt röstade alla ledamöter från Belgien och Ungern som var på plats – Helga Stevens och Adam Kosas länder – ja.

RESOLUTIONEN I KORTHET
– Såväl teckenspråksanvändare som icke-teckenspråksanvändare har lika rättigheter och har rätt till likabehandling och ett fullständigt deltagande i samhället

– Nationella och regionala teckenspråk är fullfjädrade naturliga språk på samma sätt som talade språk (31 olika teckenspråk finns i EU)

– Uppmärksamma att situationen för döva teckenspråksanvändare i EU är väldigt varierande

– Professionella teckenspråkstolkar är likvärdiga med tolkar av talat språk i fråga om uppdrag.

– Uppmärksamma att det finns stor brist på kvalificerade och professionella teckenspråkstolkar i alla medlemsländer

– Att behovet av kvalificierade och professionella tolkar endast kan tillgodoses genom formell utbildning på universitetsnivå eller liknande, som är likvärdig med 3 års heltidsstudier

– Expertföreträdare för döva ska vara med och bedöma vad som är god kvalitet på teckenspråkstolkning

– Europaparlamentet konstaterar att det måste vidtas åtgärder för skälig anpassning, där det också ingår tillhandahållande av professionella teckenspråkstolkar, för att säkerställa lika tillgång till sysselsättning och utbildning

– Europaparlamentet framhåller att man måste gå ut med balanserad och helhetsbetonad information om teckenspråket och vad det innebär att vara döv, så att föräldrarna kan göra väl underbyggda val, med barnens bästa som ledstjärna.

– EU-institutioner som EU-kommissionen, -parlamentet och -domstolen uppmanas att vara förebilder när det gäller tillgänglighet och delaktighet för teckenspråksanvändare

LÄS MER
Läs resolutionen i sin helhet här

Se EUD:s intervju med Helga Stevens här

* En grupp om 17 svenskar, bl.a. representanter från SDR, deltog i Helga Stevens EU-konferens. Deras värd var den svenska EU-parlamentarikern, Soraya Post (FI). Alla parlamentariker har möjlighet att bjuda in sina medborgare till EU:s institutioner. För detta har de blivit tilldelade en viss summa pengar. För de svenska EU-parlamentarikerna har pengarna tagit slut för i år, men inte för Soraya Post.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2016-12-02