2013-06-25

SVT ska sända ännu mer på teckenspråk

Men SVT vill precis som TV4 att de teckenspråkstolkade programmen ska visas i Play, inte i marknätet.

SVT och UR ska texta och teckenspråkstolka ännu mer år 2014-2019. Dessutom ska de göra fler program på teckenspråk under den perioden. SVT vill dock precis som TV4 att de tolkade programmen ska visas i Play, inte i marknätet. De krav som ställs på TV-bolagen är att marknätet är det som gäller. 

Regeringen presenterade propositionen Bildning och tillgänglighet – radio och TV i allmänhetens tjänst förra veckan. Detta eftersom de public service-företagen SR, SVT och UR ska få ett nytt sändningstillstånd för perioden 2014-2019. Propositionen kom med flera nyheter. Bland annat ska TV-licensen vara kvar. När det gäller programmen på teckenspråk och på fem nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) ska programutbudet på dessa språk öka varje år. Regeringen gör skillnad på de teckenspråkstolkade programmen och programmen på teckenspråk.
– Det tycker jag är positivt. Man likställer då utbudet (reds anm: programmen på teckenspråk) med de övriga programmen, säger Johan Hartman, chef för hållbar utveckling vid SVT.

SVT och UR ska teckenspråkstolka minst 3 procent av sändningstiden i slutet av tillståndsperioden. På frågan om vad SVT ska göra för program på teckenspråk och tolka under 2014-2019 säger Johan Hartman att det är alldeles för tidigt att svara. SVT ska dock ha ett fortsatt brett utbud på teckenspråk. De krav som ställs på SVT är att de teckenspråkstolkade förstagångssändningarna ska visas i marknätet, inte i SVT Play. Det anser SVT är olyckligt. Utrymmet i marknätet är begränsat. TV4 har samma grundhållning som SVT. Tidigare i år fick de kritik av Myndigheten för radio och TV för att deras teckenspråkstolkade program bara visades i TV4 Play.
– TV flyttar alltmer ut på webben och den bild vi har är att många med behov av tillgänglighetstjänster rör sig mer på webben än i traditionella TV-miljöer, säger Magnus Törnblom vid TV4:s kommunikationsavdelning.

Ett argument som TV4 använder är att det är bättre om döva och hörselskadade kan ta del av de tolkade programmen samtidigt som den övriga publiken. Annars måste de tolkade programmen visas på konstiga och dåliga tider i marknätet, som Magnus Törnblom uttrycker det. TV4 har haft möte med Myndigheten för radio och TV.
– Vi vet ännu inte vad de kommer att föreslå till kulturdepartementet eller vad beslutet blir, säger Magnus Törnblom.

SVT avvaktar med intresse på vad myndigheten eller/och regeringen har att säga. Om kraven kvarstår – det vill säga de tolkade programmen måste visas i marknätet – så tänker SVT enligt Johan Hartman följa det som står i sändningstillståndet. De tolkade programmen kan till exempel kanske då visas i SVT 24.

Stig Kjellberg, kanslichef vid Sveriges Dövas Riksförbund, säger att vi nu är i en övergångsfas. Allt fler svenskar har en smart TV med internetanslutning. Det innebär att döva och hörselskadade kan titta på tolkade program i vardagsrummet om de vill. Men att det inte är alla som har en smart TV i dag. Det är där problemet ligger. Inte heller alla äldre har en dator.

SDR gläds åt att SVT och UR ska texta och tolka mer, och sända fler program på teckenspråk, under 2014-2019. Vad som är mindre bra är enligt förbundet att de regionala nyheterna fortfarande inte ska textas eller tolkas. Enligt propositionen ska PTS tillsammans med Institutet för språk och folkminnen och SVT i ett pilotprojekt titta på möjligheten att införa ett automatiskt taligenkänningsprogram på svenska*. Om det går att använda så ska samtliga program textas enligt propositionen. I år ska SVT – om de lyckas – texta minst 80 procent av sändningstiden när det gäller program på talad svenska. SDR tycker vidare att det är synd att regeringen anser att SVT och UR ska ha ett större ansvar än SR när det gäller tillgängliggörande av utbudet för personer med funktionsnedsättning.
– Vi missar en del intressanta radioprogram, till exempel Sommar i P1, säger Stig Kjellberg.

* Replikerna översätts automatiskt till skriven svenska.

Uppdaterad: 2021-02-23

Publicerad: 2013-06-25