2024-06-06

Snart dags för EU-val

Hur kan dövrörelsen påverkas av EU-valet? FOTO: Shutterstock

Den 6-9 juni i år är det EU-val och samtliga länder i EU ska välja vilka som ska sitta i Europaparlamentet. I femton år har parlamentet haft minst en döv ledamot. Hur ser det ut inför kommande mandatperiod? Finns det någon döv kandidat? Vilka frågor i EU påverkar döva och vad har European Union of the Deaf (EUD) gjort den senaste tiden för att påverka EU? DT har intervjuat tre personer från EUD som delat med sig av viktiga insikter om dövas deltagande i politiken och EUD:s pågående arbete för att främja deras rättigheter.

Denna artikel publicerades som en kortare artikel i nummer två av papperstidningen detta år, som gavs ut 2 maj 2024. Click here to read this article in English.

Varför deltagandet vid val är viktigt
EUD:s VD, Frankie Picron säger att deltagandet vid val som döv är grundläggande för en verkligt representativ demokrati. Politik är inte något som ligger långt bort; den formar direkt ditt liv och det samhälle du lever i. Genom att rösta använder du din makt att välja dem som kommer att förespråka dina intressen och övervaka deras arbete. Engagemanget är särskilt viktigt för döva då våra specifika behov och frågor kan förbises eller missförstås av dem som har makten.

Frankie menar att döva individer måste engagera sig i politiken för att garantera att samhällets röst inte bara hörs utan också beaktas i lagstiftningsprocesser. När döva medborgare är aktivt involverade skapas möjlighet till mer dövinkluderande policys. Döva politiker ökar möjligheten till att kunna representera samhället och överbrygga den kommunikationsklyfta som ofta finns mellan döva väljare och deras hörande representanter.

Alexandre Bloxs, EUD:s policy manager, betonar att valresultatet påverka dövrörelsen mer än vi tror. Ett exempel är om man som döv reser till Spanien, råkar ut för en bilolycka där och ringer nödnumret 112. Då vill man få kontakt med 112 på sitt förstaspråk och inte spanskt teckenspråk. Det kan bli så för teckenspråkiga om man röstar rätt och ser till att Europaparlamentet genomför detta.

EUD:s arbete de senaste fem åren

Under de senaste fem åren har EUD aktivt arbetat för genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Frankie berättar att EUD haft en stor roll i att bidra till EU:s strategi för funktionshindersrättigheter 2021–2030. Detta inkluderar deltagande i EU-kommissionens funktionshinderplattform och dess motsvarande undergrupper. Dessutom bedrev EUD en kampanj med EU-parlamentsledamöter i Europaparlamentet för att se till att EU:s Funktionsnedsättningskort skulle vara så dövinkluderande som möjligt.

EUD har även aktivt deltagit i utformningen och främjandet av en EU-lagstiftning om tillgänglighet, samt varit involverade i flera olika projekt som syftar till att förbättra livet för döva medborgare i EU. Ett av projekten heter “Accessible Democratic Processes for All: European Elections for the Deaf” (Tillgängliga demokratiska processer för alla: Europaval för döva). Alexandre säger att det tyvärr är så att EUD själv måste uppmärksamma när de nya förslagen kommer och aktivt begära möte eftersom de inte blir automatiskt inbjudna till möten med ledamöterna för att ämnet handlar om funktionsnedsättningar.

Vi har fått möjlighet att fråga projektledaren Davy Van Landuyt om mer information kring projektet Europaval för döva. Davy berättar att projektet handlar om att göra information om Europavalet mer tillgänglig för döva genom att ha information på internationella tecken och engelska, anordna tre webinarer (samtliga har nu genomförts) och skapa ett verktyg om politisk delaktighet som döv person. Davy tipsar om att man kan hitta informationen på hemsidan https://eu-election.eu/ och på deras Facebooksida “Empowering Deaf Europeans in EU”.

EUD:s planer för de 5 närmaste åren
EUD:s policy team planerar att fortsätta arbeta med sin påverkanskampanj för att EU officiellt och juridiskt ska erkänna alla sina nationella teckenspråk på EU-nivå på samma villkor som sina talade språk. Publicering av boken om erkännandet av 16 nationella teckenspråk är också inplanerad senast 2025. Alexandre berättar att EU idag lagligen erkänner 24 olika talspråk medan man inte tar i beaktande att det finns 30 olika nationella teckenspråk. Man arbetar dessutom med implementeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så att den ska gynna dövsamhällen runtom i Europa, och att stärka kapaciteten hos de anslutna dövförbunden.

Frankie konstaterar att EUD kommer att fortsätta med arbetet inom EU:s program för medborgarrättigheter och värderingar (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV) samt sträva efter att garantera att döva inkluderas på EU-nivå där ingen lämnas utanför. EUD ska även hålla webbinarier för sina medlemmar för att rusta dem med kunskap om EU:s policyutveckling och att de får tillräckligt med kunskaper för att kunna påverka ett effektivt genomförande av EU-lagstiftning på nationell nivå.

Ingen döv kandiderar till EU-valet i juni
Vad EUD vet idag så är det ingen döv som kandiderar till EU-valet efter att Adam Kosa, den enda döva ledamoten i Europaparlamentet, har bestämt sig för att inte fortsätta. EUD säger att Adam har varit en viktig allians i deras arbete och att de nu får jobba hårt för att behålla kontakter de har kvar med de som sitter kvar samt skapa nya kontakter med de nya ledamöterna.

Alexandre säger att under det förra EU-valet hamnade döva ofta långt ner på vallistorna vilket inte gav dem någon möjlighet att få många röster och ta sig in i EU-parlamentet, snarare blev de ett uttryck för tokenism; det vill säga att partierna ger ett sken av att ha en positiv attityd genom att ha döva på listorna utan att egentligen ge dem verktygen att lyckas. Det kan även finnas andra hinder kopplade till ländernas attityd till sina nationella teckenspråk, till exempel frågan om vem som bekostar teckenspråkstolkning för den som är döv och vill genomföra en kampanj.

Han vill se döva politiker högt upp på vallistorna med goda chanser till att lyckas, och menar att vi dessutom behöver uppmuntra fler döva att bli politiker och hjälpa till med deras kampanj för att se till att EU-parlamentet har döva representanter också framöver. Representation har betydelse, avslutar Alexandre.

Sedan artikeln publicerades i senaste numret av papperstidningen har Dövas Tidning fått kännedom om två döva personer som kandiderar till årets EU-val; Humberto Insolera för det italienska partiet Partito Democratico och Göran Alfredsson för svenska partiet Folklistan. Känner du till fler döva kandidater till EU-valet? Du är välkommen att kontakta oss på redaktionen@dovastidning.se.

KENNY ÅKESSON
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-06-06

Publicerad: 2024-06-06