2022-10-12

Ska specialskolan också byta namn?

Är det dags för ett namnbyte? FOTO: SHUTTERSTOCK

Den 21 juni 2022 klubbade riksdagen igenom beslutet att ändra särskolans namn till anpassad grundskola. Från och med juli 2023 innebär det att begreppet särskola slopas. Bör begreppet specialskola gå samma öde till mötes?

Både riksorganisationer som FUB och elever som tidigare gått i särskolan har engagerat sig för att få igenom namnförslaget. Anledningen till namnbytet är för att begreppet särskola upplevs av många som stigmatiserande. Vad tycker SDR om ett eventuellt namnbyte?
– Detta är en knepig fråga. Vi behöver fortsätta diskussionerna om skolans framtida namn och genomföra noggranna konsekvensanalyser om vilka effekter ett nytt namn kan medföra. Dövskolan har haft många olika benämningar. Det är många som vill byta och till vardags har vi länge sagt ‘dövskola’, vilket känns naturligt och självklart. Ordet ‘döv’ menar vi på SDR är ett identitetsbegrepp för människor som kommunicerar på teckenspråk och har en grupptillhörighet genom detta.

Det är alltså inte ett medicinskt begrepp, säger SDR:s styrelseledamot, Maria Hermanson, och fortsätter:
– Tankar har funnits på att i stället säga teckenspråksskolan i stil med andra språkskolor, t.ex. engelska skolan. Men ja absolut, vi anser att specialskolan ska byta namn eftersom det i dag har för starka associationer till specialpedagogik och befäster attityden, som också uttrycks i skollagen, om specialskolan som en sista utväg. Det speglar inte den likvärdiga utbildningen som skolan bedriver och det skapar ett stigma kring teckenspråk – som är ett fullvärdigt språk.

Så här säger Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM):
– Det är Sveriges riksdag som fattat beslutet att specialskolan ska vara en skolform och vilket namn den ska ha. Att nuvarande grund- och gymnasiesärskola kommer att byta namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beror på ett riksdagsbeslut om att ändra namnet. På samma sätt kommer det att behövas ett riksdagsbeslut för att byta namn på specialskolan. I dagsläget finns ingen diskussion på myndighetsnivå om namnet på skolan, svarar Kajsa Thunholm, pressekreterare hos SPSM.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-10-12

Publicerad: 2022-10-12