2015-06-25

Rika länder och män när WFD medaljerar

||

Endast tre av tio pristagare är kvinnor.

Vid månadsskiftet juli och augusti har World Federation of the Deaf (WFD) sin kongress i den turkiska metropolen Istanbul. Då delas fina priser ut till personer som gjort betydelsefulla insatser för döva och dövsamhället. DT:s kartläggning visar att det är mest rika länder och män som fått dessa utmärkelser. SDR vill att medaljsystemet ses över.

WFD delar ut utmärkelser i fyra olika kategorier sedan 44 år tillbaka. Två av kategorierna går till organisationer och två till individer som bidragit stort till döva och dövsamhället – läs mer om kategorierna här nedan. Det är WFD:s ordinarie medlemmar – nationella dövförbund – som nominerar pristagare. SDR reagerar på att de förbund som nominerar måste stå för alla kostnader som hör till de individuella utmärkelserna om WFD väljer att ge priser till deras kandidater. Ett exempel är att om en svensk pristagare får en WFD-utmärkelse måste SDR betala för hens medalj och för att hen kommer in på kongressen. En dagsbiljett kostar i år 200 euro eller drygt 1900 svenska kronor. Och varje medalj, som delades ut på WFD-kongressen i Durban, Sydafrika, för fyra år sedan kostade 260-270 euro. Det motsvarar 2400-2500 kronor.
– Vi har inget emot att betala för våra pristagares flygresor och hotell. Däremot är det märkligt att vi ska stå för medalj- och kongressavgifterna. Det att nationella dövförbund måste betala själva riskerar att leda till en snedvriden fördelning av pristagare, att det bara är rika länder som har råd att nominera sina kandidater, säger Hanna Sejlitz, ordförande för SDR.

Därför har DT tagit en närmare titt på varifrån pristagarna kommer och även hur många av dem som är kvinnor respektive män. För att kunna ge en så rättvisande bild som möjligt har DT valt att använda FN:s index, Human Development Index (HDI), för att bedöma om ett land anses som rikt eller fattigt. Enligt experter sägs HDI vara bättre än andra jämförelseindex, till exempel BNP per capita. HDI ger en mer komplett bild – det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. Tillgängliga HDI-uppgifter finns tidigast från 1980. DT har av denna anledning kartlagt fördelningen av pristagarna på de åtta WFD-kongresserna under perioden 1983-2011. Läs mer om hur HDI fungerar här nedan.

Kartläggningen visar att 86 % av pristagarna kommer från rika länder och att 70 % är män. Resultatet förvånar inte SDR:s ordförande Hanna Sejlitz.
– Vi anser att WFD måste se över systemet med utmärkelser så att fattiga länder ges större möjligheter att nominera och skicka sina kandidater till kongressen. Och WFD måste säkerställa en mer demokratisk, jämlik och jämställd prisutdelning, säger hon som understryker att SDR:s styrelse är medveten om att WFD inte har gott om resurser men att inträdes- och medaljkostnaderna exempelvis skulle kunna bakas in i kongressbudgeten.

WFD:s ordförande, Colin Allen, säger till DT att WFD:s styrelse tar till sig resultatet av kartläggningen och att frågan tas upp på styrelsemötet i november i Belfast, Nordirland.
– Vi i styrelsen är villiga att se över systemet så att det blir mer rättvist och jämställt. Då förutsätter vi att SDR skriver ett förslag till oss om hur systemet kan göras om, säger Colin Allen som samtidigt tycker att det är synd att SDR inte skrivit en motion om frågan till WFD:s generalförsamling i Istanbul. Enligt Hanna Sejlitz uppmärksammade SDR:s styrelse frågan först efter att motionstiden gått ut.
Colin Allen vill framhålla att WFD uppmanar sina ordinarie medlemmar att skicka en delegation bestående av en man och en kvinna till generalförsamlingen för det har tidigare alltid varit fler män än kvinnor bland deltagarna. Hanna Sejlitz säger att SDR:s styrelse kommer att diskutera hur förslaget ska formuleras inför WFD:s styrelsemöte i höst. SDR:s representanter på plats i Istanbul i sommar ska kolla med andra nationella dövförbund i Istanbul om hur de ser på frågan.

Colin Allen säger även att det hade varit intressant att se hur många döva respektive hörande pristagare det varit genom åren. DT tog reda på detta efter intervjun med honom – resultatet visar att under perioden 1983-2011 är 79 % av pristagarna döva och hörselskadade. Bland de 21 % hörande pristagarna är några barn till döva föräldrar (coda).

Den här artikeln finns också på engelska och internationella tecken (en sammanfattning).


HDI Human Development Index 
HDI Human Development Index (HDI) är FN:s jämförelseindex. Det togs fram för att visa att ett optimalt sätt att mäta ett lands utveckling inte bara var att titta på dess ekonomiska tillväxt utan också på vilken utbildningsnivå invånarna i landet hade och deras livslängd. HDI har en skala på 0-1. Om ett land har högre än 0,7 anses det ha en hög mänsklig utveckling. Över 0,8 betyder mycket hög mänsklig utveckling. Många västländer, till exempel Sverige och Tyskland, var under 0,8 år 1980. Men nu är deras HDI-värden högre än 0,8. Därför har DT valt att bedöma att ett land som är högre än 0,7 anses som rikt.

WFD:s priser
Det finns fyra olika kategorier:

International Solidarity Merit Award First Class för individer som bidragit stort till döva och/eller dövsamhället internationellt. De nationella dövförbunden står för kostnaderna som hör till den här kategorin.

International Solidarity Merit Award Second Class för individer som bidragit stort till döva och/eller dövsamhället i hemlandet. De nationella dövförbunden står för kostnaderna som hör till den här kategorin.

DT har undersökt dessa två utmärkelser.

Grand Cross Award går till det nationella dövförbund som står värd för WFD:s kongress. WFD betalar för den här utmärkelsen.

Vittorio Ieralla Memorial Award går till nationella dövförbund som belönas för deras arbete. Det italienska dövförbundet betalar för den här utmärkelsen.

WFD:s pristagare (antal per land)

USA 13
Sverige 7
Storbritannien 6
Frankrike 5
Finland 5
Italien 4
Sydafrika 4
Kanada 3
Japan 3
Syrien 3
Schweiz 2
Spanien 2
Danmark 2
Ryssland 2
Holland 2
Portugal 2
Filippinerna 1
Brasilien 1
Österrike 1
Belgien 1
Tjeckien 1
Ukraina 1
Macau 1
Australien 1
Korea 1
Hong Kong 1
Ungern 1
Kongo 1
Summa: 77

Män: 54
Kvinnor: 23

Döva och hörselskadade: 61
Hörande: 16

Två pristagare saknas i den här statistiken. 1. Okänd nationalitet. 2. Sovjetunionens HDI-värde var okänt år 1983.
2003 delades en specialutmärkelse ut: First Class International Solidarity Award and Special Tribute. Den gick till WFD:s forna ordförande och generalsekreterare, Liisa Kauppinen. Inte heller det priset är med i statistiken.

Uppdaterad: 2021-02-23

Publicerad: 2015-06-25