2023-09-24

Nio referat från världskongressen

DT refererar nio utvalda föreläsningar från världskongressen.

I vanlig ordning arrangeras seminarier och workshops med föreläsare från hela världen under WFD:s världskongresser. DT har refererat nio föreläsningar från 2023 års världskongress i Jeju, Sydkorea.

DÖVA VÄRDERAS LÄGRE
2018 blev en döv elev påkörd av en tung maskin utanför sin skola i Osaka. Hon avled av skadorna. Hennes familj begärde skadestånd men fick sedan endast 40% av beloppet. Summan var baserad på ett an- tagande om att flickan i fråga skulle tjänat mindre under sin livstid än en hörande kvinna. Diskriminerande, ansåg den ja- panska funktionshinderrörelsen. Distriktsdomstolen i Osaka tog upp överklagandet och beslöt att ändra till 85% av beloppet. Föreläsaren Sachiyo Yoshino från Japans dövförbund menade att det fortfarande var orättvist och att det eugeniska synsättet, där döva värderas mindre än hörande, ännu lever kvar.

FACEBOOK ÄR FAVORITEN
Den amerikanska forskaren Arlinda Boland har tagit reda på sociala medier ur ett teckenspråkslingvistiskt perspektiv. 2022 gjorde hon en pilotstudie i vilken ett antal döva personer deltog. Resultatet visade att det som var deras förstaspråk påverkade vilka sociala medier de föredrog, och att Facebook var deras förstahandsval. Instagram kom tvåa och Twitter (som numera heter X) trea. TikTok började allt mer segla upp som en favorit men låg fortfarande efter. Döva föredrog också att publicera videoinlägg på amerikanskt teckenspråk. Fotoinlägg och skrivna inlägg på engelska kom i andra respektive tredje hand.

DÖVA MUSLIMER
Ayah Wehbe är forskare vid University of New South Wales. Hennes föreläsning framhåller att döva muslimers erfarenheter och upplevelser är underrepresenterade inom forskningen. Hon har valt att forska på vilka upplevelser döva och hörselskadade kvinnliga muslimer har kring sina egna identiteter och var de anser sig höra hemma. Totalt tolv kvinnor medverkade i studien och fick frågor såsom vilka identiteter de anser sig ha och vilket språk de föredrar att använda. Kvinnorna hade varierande hörselstatus, åldrar och bakgrunder i stort. Studien visade bland annat att dövheten och deras religion var deras mest viktiga identiteter.

HOPPA PÅ AI-TÅGET I TID
Nu finns det allt fler projekt i världen som utvecklar maskinell översättning mellan tecknade språk och skriftliga/talade språk. Ofta är det en avatar som visar resultatet av teckenspråksöversättningen. European Union of the Deaf (EUD) är självt involverat i sådana projekt. Mark Wheatley från EUD och seniorforskaren Maartje De Meulder betonar vikten av att hoppa på tåget då AI nu utvecklas i ett sådant rasande tempo och att döva forskare och organisationer som företräder döva inkluderas i utvecklingen. Detta genom att vara med från början, definiera dövas behov och önskemål, och visa respekt och förståelse för tecknade språk.

SEXUELLA RÄTTIGHETER
“Inte längre osynliga”, inleder titeln till denna föreläsning som hålls av Josephine Aska Odera, döv ledare och aktivist, från Kenya. 2008 startade hon organisationen Federation of Deaf Women Empowerment Network (FEDWEN). De vill lyfta problem som framförallt berör flickor och kvinnor med funktionsnedsättning och deras sexuella, reproduktiva och hälsorelaterade rättigheter. Många saknar kunskap om sina rättigheter. I Kenya är 49% av alla graviditeter oplanerade och av dessa slutar 41% i abort. Strategier som FEDWEN använder sig av för att motverka problemet är bland annat att nå ut till beslutsfattare, använda sig av fakta och forskning samt aktivism.

BLACK DEAF GAIN
Dr. Rezenet Moges-Riedel, assisterande professor vid California State University, ger en alternativ syn på svartas dövas historia. Hon är den som har myntat begreppet “Black Deaf Gain”, som går ut på ett nytt sätt att tänka och forma narrativet kring rasismen som svarta utsatts för historiskt och utsätts för i nutid. Den inbegriper även frågan om audism och förtryck utifrån det språk man pratar. Det lyfts sällan fram att medan den vita oralismen sköljde som en våg genom världen på det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, med utbredd apartheid i USA, var många skolor för döva svarta långt mer positiva till teckenspråk i undervisningen.

MASTER I DÖVSTUDIER
Det finns fyra universitet i Europa som möjligtvis skulle kunna erbjuda ett gemensamt masterprogram i applied deaf studies (tillämpade dövstudier). Stockholms universitet är ett av dem. Nu pågår ett samarbetsprojekt mellan de fyra universiteten och tre andra akademiska lärosäten. Även två icke-akademiska parter är inblandade i projektet, däribland Frontrunners i Danmark. I projektet tar man reda på hur programmet skulle kunna utformas och vilka delkurser som skulle kunna ges. Målet med projektet är att bidra till ökad medvetenhet om dövstudier och att se vilka luckor som finns i ämnesområdet.

SVENSK KVINNOJOUR
Nationell Kvinnojour och Stöd på Teckenspråk (NKJT) är en svensk kvinnojour som erbjuder stöd på teckenspråk. Mia Modig, verksamhets- ledare för NKJT, föreläste om verksamheten och hur den fungerar. Utöver att ge stöd på olika sätt har NKJT exempelvis också levererat en rapport om hur myndigheter behandlar döva, dövblinda och hörselskadade kvinnor, flickor och ickebinära som utsätts för våld; “En Kafkaliknande process” (2021). Utmaningar som man till exempel kan ställas inför i kontakten med myndigheter är bland annat exotifiering och att tolken inte alltid fungerar i samtalet.

DÖVT EKOSYSTEM
Erin Moriarty Harrelson, filosofie doktor vid Gallaudet University, föreläste om dövas turism och ekosystem. Ett “dövas ekosystem” är när döva stöttar dövas verksamheter, organisationer och dylikt. Döv turism är när man besöker olika platser där döv lokalbefolkning finns och man besöker deras samlingsplatser. Detta kan vara berikande för alla inblandade men likväl problematiskt. Det kan till exempel förväntas av den döva lokalbefolkningen att erbjuda gratis tjänster som till exempel guidning, eller att dövskolor ska kunna ta emot oanmälda besök. Detta ställs i motsats till ansvarsfull döv turism, där man till exempel betalar och ger tillbaka för de tjänster man fått.

OLIVIA RENNER BALKSTAM & NICLAS MARTINSSON
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-09-24

Publicerad: 2023-09-24