2023-06-22

LEDARE: Teckenspråk och folkbildning hand i hand

Alla människor är olika, som tur är! Världen skulle se mycket annorlunda ut om ALLA var stöpta i samma form. I vår del av världen finns det utrymme för mångfald, kulturer, språk samt att få vara och göra olika val. Alla väljer olika utifrån erfarenheter, värderingar, förutsättningar och ideologi. Vår unika folkbildning har gett en stor mängd av möjligheter för döva, både som individer och grupper, att bilda sig genom självbestämmande och egna val. Dövrörelsen har förverkligat flera verksamheter som idag är etablerade. Film-, video- och TV-produktion, professionell teater och scenkonst, teckenspråkstolkar (både döva och hörande) är bara några exempel. Den fria och frivilliga folkbildningen har varit och är fortfarande en viktig port för många döva att komma ut och ta plats i samhället. Detta är möjligt tack vare att det svenska teckenspråket går hand i hand med folkbildningen – då, nu och i framtiden.

Den pågående statliga utredningen Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden ska se om det finns behov av att ändra målen för folkbildningspolitiken och se över styrningsmodellen för stödet till folkhögskolor och studieförbund. Ännu viktigare är att regeringen vill öka kunskapen om folkhögskolor och studieförbund för samhället idag och i framtiden.

Våra dövföreningar äger tillsammans Västanviks folkhögskola som styr och bedriver sin unika verksamhet utifrån dövkultur, teckenspråk, gemensamma värderingar och förutsättningar samt erfarenheter och kunskaper. Det är ett ytterst värdefullt och viktigt bidrag till vårt öppna samhälle! Vi välkomnar den ökade kunskapen om folkbildningens betydelse genom tydliga uppföljningar, kontroller och granskningar för att vår del av folkbildningen ska synliggöras mer och fortsätta bidra med kunskap och förståelse till samhället. Men den ökade kunskapen måste också omfamna att folkbildning för döva förutsätter verksamheter på teckenspråkets och döva villkor för att möjliggöra självbestämmande och fri bildning för döva.

ÅSA HENNINGSSON
Förbundsordförande SDR
asa.henningsson@sdr.org


Detta är en ledare skriven av Sveriges Dövas Riksförbunds förbundsordförande. Besök gärna sdr.org, SDR:s Facebook- och Instagram-sidor för senaste nytt.

 

Alla tidigare publicerade ledare kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-06-22