2023-02-22

Lagbrott när döva i Region Stockholm nekades tolk

Inte förenligt med lagen att neka tolkbeställningar med hänvisning till bristande ekonomi. FOTO: Shutterstock

Hösten 2022 meddelade Region Stockholm att endast hälso- och sjukvårdsrelaterade uppdrag skulle prioriteras med anledning av bristande ekonomi. Men att neka döva, hörselskadade och dövblinda tolkning med hänvisning till bristande ekonomi är inte tillåtet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det slår Patientnämndens förvaltning fast i ett tjänsteutlåtande från februari 2023.

I tjänsteutlåtandet framgår det bland annat att regionen är skyldiga att erbjuda tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade enligt hälso- och sjukvårdslagen. Bristande ekonomi är inte ett skäl att neka tolkning. Det framgår också att Region Stockholm har tagit tillbaka redan beviljade tolkbeställningar.
HSF, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, har satt in åtgärder i syfte att se till att pengarna ska räcka hela året 2023 och 2024 så att något stopp inte behöver införas.

Stockholms Dövas Förening (SDF) lyfte kritik mot Region Stockholm när de gick ut med information om stoppet. DT har ställt frågor till Elsa Brunemalm, intressepolitisk sekreterare på SDF.
Vad anser ni om Patientnämndens förvaltnings dom? 
– Som Stockholms Dövas Förening, FSDB Stockholm Gotland och Hörselskadades distrikt i Stockholms län i höstas påpekat så bröt Region Stockholm mot lagen när de inte erbjöd tolktjänst med hänvisning till bristande ekonomi. Att Patientnämnden bekräftar vår uppfattning visar på situationens allvar. Att få kommunicera på sitt språk är en grundläggande mänsklig rättighet som aldrig får förbises. Tolktjänsten är en viktig funktion för döva, personer med dövblindhet och hörselskadade men även för samhället.

Elsa Brunemalm. FOTO: Stockholms Dövas Förening

Det lyfts i den att HSN under 2023 och 2024 kommer att se till att uppräkningen ökas mer än tidigare år i syfte att förhindra bristande ekonomi. Innebär detta att problemen kommer att lösas? 
– I vår dialog med den styrande mittenkoalitionen upplever vi tonen som god och att de strävar efter en förbättring och utveckling kring Tolkcentralens uppdrag. Att ekonomin över tolktjänsten ses över är viktig och bra men däremot finns det saker som är olösta och som behöver större medel – bland annat är det kommande beställningsstopp per mail där det blir ett krav att vi använder en otillgänglig digital plattform. Där har regionen inte kommunicerat ut hur de avser lösa problemet eller om de ska tillsätta extra medel.

OLIVIA RENNER BALKSTAM

olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-02-22

Publicerad: 2023-02-22