2023-02-14

Kunde mordet på 97-åriga Julia förhindrats?

Julia utanför Örebro slott 2020

I början av oktober för ett år sedan skakades dövvärlden i Sverige om rejält när det uppdagades att den försvunna 97-åriga Julia hittats död i Hjälmarens vatten. Hon hade då varit borta i en vecka. Efter nästan ett år föll domen i augusti i år mot en 46-årig man som fick 18 års fängelse för mord och grov förskingring.

46-åringen har funnits i Julias liv som stöd. De träffades enligt 46-åringen i samband med att Julias ex-man var hans lärare och senare blev han kontaktad av denne för att hjälpa Julia. Julia har haft insatser från kommunen men 46-åringen har på eget bevåg angett sig för att vara kontaktperson och god man vid olika tillfällen. Enligt Överförmyndarnämnden hade Julia ingen god man. Det som uppdagats vid förundersökningen är att 46-åringen haft fullmakt över Julias ekonomi och ett flertal gånger överfört stora summor pengar till sitt eget konto, samt köpt en mobiltelefon till sig själv.

Julia polisanmäler 46-åringen för misshandel. Vid ett tillfälle misshandlade han Julia när hon anklagade honom för stöld varpå hon gjorde en polisanmälan med hjälp av hemtjänsten. Anmälan gjordes den 7 september 2021. 46-åringen fick på Julias begäran lämna tillbaka nyckeln till hennes lägenhet, vilket skedde den 8 september via hemtjänsten. Dock tog sig 46-åringen in till Julia efteråt ibland ändå genom att ringa på dörren och bli insläppt.

I maj 2022 skrev Expressen: ”Samma dag som hon försvann var polisen på plats för att hålla ett förhör, men det fick skjutas upp på grund av att det saknades en teckentolk”. Frågan är om mordet kunde undvikits om teckenspråkstolk funnits på plats den dagen. I ett PM från polisen som var hemma hos Julia den 30 september 2021, dvs. samma dag som hon försvann står att besöket gjordes i syfte att fråga när och var ett eventuellt förhör skulle kunna hållas med Julia, med anledning av hennes anmälan om misshandel. Det bestämdes vid besöket att förhör skulle bokas den 13 oktober med teckenspråkstolk. Vid besöket den 30 september fanns ingen tolk med men däremot en polis som kan teckenspråk sedan 20 år tillbaka. Polisens teckenspråkskunskap låg dock inte på en sådan nivå att hen kände sig säker, eftersom Julia ibland använde gamla tecken samt bröt på amerikanskt teckenspråk ibland.

Vid besöket började Julia berätta om det som hänt och polisen ansåg det bättre att avvakta till förhöret den 13 oktober då de kunde ha teckenspråkstolk med sig. Lex Sarah utredning av Örebro kommun. Örebro kommun har gjort en Lex Sarah anmälan. Det gjorde de eftersom de behövde utreda om myndighetsutövning och utförare har haft anledning att göra en orosanmälan till socialtjänsten, och vidare hur dessa isåfall har hanterats.

Efter granskningen av all dokumentation visade det sig att det mellan åren 2017 och 2019 inte finns någon dokumenterad verkställighet, vilket förklaras med att man tror att Julia anlitat privata städbolag eller använt sig av vänners tjänster. Från 2019 har 46-åringen benämnts som Julias gode man, goda vän eller kontaktperson i olika sammanhang. Ingen från kommunens sida har efterfrågat bevis för detta, och inte heller frågat Julia. Anledningen, säger flera personer i intervjuer, är att det inte funnits någon misstanke. Däremot har ett flertal orosanmälningar gjorts till Myndighetsverksamheten omsorg och vård, via kommunens servicecenters teckenspråkiga personal. Orosanmälningarna har bland annat handlat om att Julia vid ett flertal tillfällen nämnt att 46-åringen blir våldsam och rycker i henne samt är så hårdhänt att hon fått blåmärken. Julia har även nämnt att pengar och saker försvunnit. Dessutom framför en kommunvägledare att Julia önskar sig en god man samt att 46-åringen inte ska kontaktas om ärendet. Detta hinner aldrig genomföras då Julia sedan anmäls försvunnen.

Vid genomgång av Julias lägenhet hittades en post-it lapp där det står ”Släpp inte in Xxx! Jag ska prata med kontoret han är kriminell”. Biståndshandläggaren som tog emot anmälningarna ringde till 46-åringen och fick information om att Julias hälsa inte försämrats, varför man gjorde bedömningen att det inte fanns ett behov av planeringsmöte och ingen utredning inleddes. Ingen kontakt togs med Julia kring detta.

I kommunens utredning av rapportering enligt Lex Sarah står följande:
Det är en allvarlig brist att den enskildes önskemål till Myndighetsverksamheten omsorg och stöd om att A inte längre ska kontaktas i frågor gällande den enskilde inte blev informerat till berörda. Biståndshandläggaren har 210812 dokumenterat detta önskemål i myndighetsjournalen och verkställt borttagande av uppgiften i verksamhetssystemet.

Julias rollator. FOTO: Polisen

Det har i samband med detta inte skett någon kommunikation mellan myndighet och utförare vilket har medfört att utföraren har haft en fortsatt kontakt med A då man saknat uppgift om den enskildes önskemål. (A är 46-åringen, utförare är kommunen och den enskilde är Julia. s 12).

Utredningen anser att det är märkligt att man vid en orosanmälan för våld i nära relation tar kontakt med förövaren i stället för offret. Åtgärder efter Lex Sarah-utredningen Det kommunen nu gjort efter denna Lex Sarah-utredning är att de dels satt in åtgärder för att förebygga liknande situationer framöver, dels har anmält ärendet till IVO. IVO har beslutat att avsluta ärendet då kommunen gjort de åtgärder som behövts. De åtgärder som satts in är att se över en rad olika rutiner i handboken för Biståndshandläggning inom vård och omsorg. Det är rutiner för hur en orosanmälan ska lyftas, för hur man ska kontrollera vem som är legal företrädare, och rutiner för hur man ska efterfråga eller registrera ett samtycke.

Frågan kvarstår dock; kunde mordet förhindrats om orosanmälningarna tagits på allvar och/eller om teckenspråkstolk funnits vid polisens besök hos Julia den dagen då hon mördades?

MARIA NORBERG
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-02-14

Publicerad: 2023-02-14