2021-02-24

Komvuxsoppa i Örebro

Döva Komvux-elever nekades tolk. FOTO: SVT ÖREBRO

Under hösten 2020 nekades 11 personer utbildning på Komvux, på grund av att teckenspråkstolk inte kunde bekostas av Örebro kommun. Detta har uppmärksammats i lokala medier. En av personerna har anmält detta till Diskrimineringsombudsmannen, en annan har överklagat till Skolväsendets överklagandenämnd.

Örebros kostnader för teckenspråkstolkar är skyhöga. År 2019 och 2020 har kostnaderna legat mellan 6,4 och 10,2 miljoner kronor, varav ungefär hälften varit till utbildning inom kommunen, däribland Komvux. Såväl i den posten som så många andra poster i Örebro kommun behöver kostnaderna dras ner. Örebro kommun får inte särskilda anslag för just teckenspråkstolkar gentemot andra kommuner, något de pekat på när de nu hamnat i blåsväder.

En åtgärd i att dra ner kostnaderna är att Komvux i Örebro antagit en policy för hur man ska hantera enskilda sökande med tolkbehov. Policyn är inspirerad av gymnasieförordningen, där det står att tolk inte behöver erbjudas om antalet elever understiger fyra. Skolverket menar att gymnasieförordningen inte gäller för vuxenbildningar och att just den paragraf som rör minimumantalet elever för att erbjuda tolk, är speciellt utformad för utbildning inom riksgymnasieskolan för döva och hörselskadade, som finns i Örebro. Antalet ansökningar från döva och hörselskadade är således avsevärt mycket större till riksgymnasiet än till Komvux i Örebro och därmed är chansen minimal att fyra söker till en och samma utbildning på Komvux.

SDR och Dövas Förening i Örebro (DFÖ) har gått samman och gjort ett uttalande där de ifrågasätter denna policy och vill att kommunen omprövar sitt beslut. Ingen ska behöva hamna utanför i utbildningssammanhang på grund av kommunens oförmåga att ta ansvar för tolkkostnaderna. De menar att kommunen gör fel i att peka och jämföra med andra kommuner med väsentligt lägre tolkkostnader. I Örebro har det länge varit och kommer länge att vara många personer med behov av teckenspråkstolkning. Faktum är att redan för 21 år sedan påpekade Kunskapslyftskommitten (SOU 2000:28) att det var problem med utbildningstolk på Komvux. SDR och DFÖ har under lång tid framfört till regeringen och riksdagspolitiker att situationen är ohållbar och att tolkfrågan bör vara ett statligt ansvar.

Centerpartiet i Örebro genom Alexandra Royal håller på med att skriva en motion som de tänker implementera lokalt och därigenom lobba för att Örebros riksdagsledamot lobbar på riksdagsnivå i nästa steg.

Kommunen har i sin tur uppdragit åt Tommy Aldergrim (fd. Krångh) att titta på riktlinjer för den övergripande teckenspråkstolkningen i Örebro kommun. Han ska initialt ta fram en uppdragsbeskrivning som kommundirektören tillsammans med politikerna ska besluta om. Därefter inleds utredningen. Uppdragsdirektivet ska vara klart i februari, så utredningen sätter troligtvis igång i höst.

MARIA NORBERG
redaktionen@dovastidning.se


Läs och se mer: SVT Örebro har granskat Komvux nya tolkpolicy (kolla på svt.se/orebro). NA:s politiska redaktör, Lars Ströman, ger Örebro kommun ett skämspris (läs på na.se). DFÖ och SDR har gjort ett uttalande på Facebook.

Uppdaterad: 2021-03-17

Publicerad: 2021-02-24