2021-01-19

Jan-Erik fick ingen tolk när han lades in på sjukhus för covid-19

Jan-Erik Jönsson.FOTO: NICLAS MARTINSSON

Jan-Erik Jönsson, 86, blev dubbelt drabbad. Han fick ingen tolk när han lades in på sjukhus för covid-19. Malmö Dövas Förening och Skåne Dövas Distriktsförbund riktar skarp kritik mot sjukhuset. Lyckligtvis överlevde Jan-Erik. När han kom tillbaka till sitt äldreboende, fick han veta att en till döv granne hade gått bort. Totalt fem äldre döva på äldreboendet har avlidit med eller av covid-19 på kort tid, enligt uppgift till DT.

Jan-Erik Jönsson insjuknade i corona strax före nyår. Allt gick snabbt. Han fördes med ambulans till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han låg där i fem dagar och klarade sig tack och lov. Men sjukhusvistelsen var under all kritik för honom. Han bad om teckenspråkstolk men fick det nästan aldrig. Sjukhuspersonal ville inte alltid flytta på sina munskydd för att Jan-Erik skulle kunna avläsa dem. De skrev också lappar till honom, när han egentligen föredrog att ha tolk. Bara en gång fick Jan-Erik tolk.

– Jag hade svårt att se tolken i mobilen. Skärmen var så liten, säger han som själv inte har någon egen mobiltelefon. Här var det istället någon ur sjukhuspersonalen som hade kontakt med tolken via sin mobil.

Jan-Erik har en bildtelefon i form av en surfplatta. Han var frustrerad över att inte kunna ringa ut från sin sjukhusbädd. Den troliga förklaringen var sjukhusets brandvägg.
Vistelsen kändes som ett fängelse för honom.

När Tord Lind (Sveriges Dövas Riksförbunds före detta generalsekreterare/kanslichef, nu pensionär) fick veta om händelsen, blev han väldigt upprörd. Så här skulle det absolut inte få vara. Särskilt inte i den här pandemin.

Tord engagerade sig i Jan-Eriks fall genom att kontakta olika aktörer, till exempel Tolkcentralen i Region Skåne, äldrevägledare för döva i Malmö stad och en regionpolitiker. Även Malmö Dövas Förening och Skåne Dövas Distriktsförbund engagerade sig i fallet. Det resulterade bland annat i en skarp skrivelse som kan läsas här. Utdrag ur den:

 

Varför hade inte sjukhuset löst så att det finns möjlighet till teckenspråkstolk? Det finns färdiga tekniska lösningar som möjliggör distanstolkning istället för fysiskt på plats. Detta händer inte bara i Malmö, även på andra sjukhus runtom i Sverige med akutmottagning.

Detta innebär att Region Skåne konstant bryter mot FN:s konvention om funktionsnedsättning (Artikel 9) genom att inte snabbt arbeta fram en långsiktig lösning som säkerställer att kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten fungerar.

 

Tolkcentralen i Region Skåne hjälpte, efter att Tord Lind kontaktat dem, till med att göra en avvikelserapport om utebliven sjukhustolkning åt Jan-Erik Jönsson. Avvikelserapporten var skickad till den avdelning som han låg på. Den som ansvarar för avdelningen ska utreda vad som brustit.

 

Skånes universitetssjukhus (Malmö). FOTO: REGION SKÅNE

 

Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande, Åsa Henningsson, säger att den situation som Malmö Dövas Förening och Skånes Dövas Distriktsförbund beskriver är ett välkänt och återkommande problem som döva stöter på i hela landet.

– Det har pågått alldeles för länge, och kan inte fortsätta så här. Den skånska situationen är ytterligare en bekräftelse på att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 9) ännu inte är fullt implementerad i Sverige trots att mer än 10 år har gått sedan konventionen trädde i kraft, säger Åsa Henningsson och fortsätter:

– Vi har också en patientlag som stärker patientens inflytande och delaktighet. Om det är sjukvården som bestämmer när tolk ska beställas eller inte, och om ingen fungerande kommunikation finns mellan patient och vårdpersonal, så går det stick i stäv med patientlagen.

Låt oss gå tillbaka till dagen då Jan-Erik Jönsson åkte ambulans från sitt äldreboende, Lindängelund i Malmö, till sjukhuset. Kunde inte någon på äldreboendet beställa tolk till honom?

Madelene Persson, enhetschef för Lindängelunds vårdboende, kan inte kommentera enskilda fall när DT ringer henne. Hon säger dock att det är sjukhusets ansvar att ordna med tolk när en döv brukare läggs in. Vårdboendets ansvar gäller fram tills brukaren når sjukhusets dörr.

I vanliga fall brukar någon ur personalen följa med till sjukhuset. Men i coronatider är det personalbrist och hög sjukfrånvaro. Dessutom är sjukhuset restriktivt med vilka som får komma in.

Kan ni åtminstone ringa och beställa tolk när ni vet att en döv brukare är på väg till akuten?
– Det är svårt för oss att beställa tolk till en annan verksamhet, vi vet inte var brukaren hamnar eller hur lång tid det dröjer innan brukaren får hjälp på sjukhuset, säger Madelene Persson.

En sjuksköterska vid vårdboendet har också som rutin att meddela anhöriga när en brukare är på väg till sjukhuset, om det står i journalen att anhöriga ska underrättas. Jan-Erik berättar för DT att vårdboendet har kontaktat hans barn. Och en läkare på sjukhuset var snäll som såg till att låna ut sin mobil så Jan-Erik kunde prata med sina barn, som först var oroliga och inte visste vilken avdelning han låg på.

Magnus Aspegren, pressansvarig vid Skånes universitetssjukhus, kan inte heller kommentera enskilda fall. Istället svarar han mer övergripande. I ett mejl skriver han:

 

“Även om vi inte kan uttala oss om det enskilda fallet, beklagar vi verkligen detta fall som det beskrivs. Genom våra olika styrsystem för patientsäkerhet så kommer ansvarig verksamhet att utreda händelsen vidare om den är rapporterad som en avvikelse /…/.

Vi är skyldiga enligt patientlagen att se till att patienter får begriplig information om sin hälsa och den vård de får. Information måste även anpassas till den enskilde personens förutsättningar. Man är som vårdpersonal ansvarig för att boka teckenspråkstolk om det behövs, och det finns tydliga anvisningar i Region Skåne för hur man bokar teckenspråkstolkar /…/.”

 

Om tillgången till internet på sjukhuset skriver han:

 

“Det finns möjligheter att få tillgång till internet på sjukhuset. Vi måste självklart kunna hjälpa de patienter som behöver, att till exempel ha kontakt med sina närstående. Det är extra viktigt nu under pandemin och med rådande besöksrestriktioner. /…/ varför man inte kunnat göra det i det här fallet kan jag tyvärr inte svara på i nuläget, men vi kommer självfallet att se över våra rutiner efter denna händelse.”

 

Veronika Larsson, områdeschef för Tolkcentralen i Region Skåne, skriver i ett mejl till DT att det är sjukhuset som ansvarar för att beställa tolk. Om en anhörig eller vän är inlagd på sjukhus kan hen också beställa tolk till patienten. Det viktigaste är enligt henne att patienten får tolk. Tolkcentralen har en intern webbutbildning inom Region Skåne och informerar i regionens intranät om hur man beställer tolk. Tolkarna brukar också informera på plats när de är på tolkuppdrag. Om distanstolkning inom sjukvård skriver hon: “Om verksamheten har utrustning kan vi utföra distanstolkning. I och med pandemin har samarbetet med övriga sjukvårdsförvaltningar och IT stärkts ytterligare allt för att patientens upplevelse ska bli bättre.”

Tolkcentralen har också några surfplattor att låna ut.

 

Lindängelunds vårdboende i Malmö.

 

Jubel när Jan-Erik kom hem
När Jan-Erik Jönsson kom hem från sjukhuset, blev personalen vid vårdboendet så glad över att se att han överlevde. En tråkig sak fick han veta. Det var att en annan boende som också blev inlagd på grund av covid-19 inte klarade sig. Totalt fem döva brukare vid vårdboendet har gått bort på kort tid, enligt Jan-Erik. En uppgift som DT också fått från annat håll. Jan-Erik berättar att han fått fint stöd på boendet och bland annat fått prata med en präst.

– Jag kände mig ledsen. De som gick bort hade jag känt länge. Fyra av dem gick i samma dövskola i Lund som jag, säger han.

Uppgiften om att fem döva brukare avlidit med eller av covid-19 på kort tid kan Madelene Persson inte bekräfta av sekretesskäl. Hon kan däremot upplysa om att det har skett dödsfall på Lindängelunds vårdboende.

Äldreboenden i Sverige är mycket hårt drabbade. Trots att skyddsutrustningen är bättre nu, fortsätter ett stort antal äldre att dö med eller av covid-19. Enligt Socialstyrelsen har nära 8 400 äldre* (över 70 år) avlidit sedan pandemins start. Nära hälften av dessa dödsfall skedde på äldreboenden.
*statistik fram till den 11 januari 2021

Madelene Persson säger att hon tyvärr inte vet hur smittan kommit in på Lindängelunds vårdboende. Nu har personalen bättre skyddsutrustning (munskydd och visir som regel). Utomstående avråds från att besöka vårdboendet. Ändå lyckades smittan komma in på vårdboendet på något sätt. Jan-Erik Jönsson vet inte heller hur han blev smittad.

DT har varit i kontakt med en anhörig som berättade att hens förälder vill flytta in på Lindängelunds vårdboende. Men hen väntar med att flytta in på grund av rädsla för att bli smittad.

Vad vill du säga till äldre döva som funderar på att söka plats på Lindängelund men är rädda för att bli smittade?
– Tyvärr kan jag inte ge någon garanti för att smittan inte ska komma in på Lindängelund. Men jag kan säga att vi verkligen gör allt vi kan för att det inte ska hända igen. Nu har vi också börjat vaccinera, något vi var tidiga med, säger Madelene Persson.

Jan-Erik Jönsson har fått sin första vaccindos och väntar på en andra dos.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

 

 

Uppdaterad: 2021-02-26

Publicerad: 2021-01-19