2015-06-11

Hård kritik mot T3

||

T3 kallas för Google Translate på teckenspråk

Skarp kritik har på sistone riktats mot T3, ”Google translate” på teckenspråk, som har lanserats som tjänst på olika webbsidor. Kritiken riktas främst mot att den teckenspråkiga symbolen använts utan att tjänsten innehåller något egentligt språk.

T3 är ett program utvecklat av den ideella organisationen Europeiskt Teckenspråk Center (ETC) som är verksam i Örebro. De är kända för att ha utvecklat Spread the Sign och T3 lanseras nu som organisationens andra tjänst.
DT hittar information på nätet där ETC går ut med bland annat att kostnaderna kan sänkas från 2,5 miljoner till 250 000 kronor. Rubriker som att ”alla världens barn har rätt till ett språk” och värdegrundsformuleringar att man arbetar med att tillgängliggöra teckenspråk världen över finns i informationen. DT har även tagit del av ett mejl från ETC till en myndighet i Sverige för att sälja tjänsten T3. I mailet står det att användare av tjänsten kan få ”text automatiskt översatt till videor på teckenspråk” och att en av fördelarna med T3 är att den är ”mycket billigare än tolkkostnader”.

DT ringer upp grundaren och projektledaren Dennis Lennartsson och frågar om han anser att det som visas i tjänsten är teckenspråk och om det är tolkkostnader av översättningar som kan sänkas.
– Det är inte teckenspråk som T3 levererar. Jag har studerat teckenspråk i fem år och känner till att teckenspråk har en egen grammatik där pronomen alltid placeras sist i meningen. T3 är en teckenstödsyntes motsvarande talsyntes (program som läser in text till tal). Det är därför den används på 8.sidor.se som en motsvarighet till de andra funktioner de erbjuder. Målgruppen är främst personer med Downs syndrom eller annan liknande intellektuell funktionsnedsättning som kan behöva slå upp ord för att formulera sig i text och kan även användas som lexikalt hjälpmedel vid diagnoser kombinerade med dyslexi. Programmet är under utveckling och utvärdering. Om två år med hjälp av bidrag hoppas vi kunna leverera en tjänst som översätter skriven svenska till ett komplett teckenspråk.

På frågan om vilka kostnader som skulle kunna tänkas sänkas svarar Dennis efter ett tag att han inte menar tolkkostnader utan samhällskostnaderna i stort, om teckenspråk inte finns tillgängligt.
De har inte haft någon kontakt med brukarorganisationerna under projektets utveckling utan skapat tjänsten för att de själva ser ett behov av tillgänglighet på webbsidor. Han anser inte att den teckenspråkiga symbolen tillhör en specifik grupp eller ett specifikt språk även om han rekommenderade 8sidor.se att benämna funktionen enbart ”Text Till Tecken”.
– En grafisk designer på Södermalm (stadsdel i Stockholm) skulle förmodligen tolka händerna som något helt annat än en direkt koppling till teckenspråk, jag ser gärna en debatt om varför symbolen ska förknippas till ett visst språk, säger han.

SDR, SDUF och DHB gick i dag ut med ett pressmeddelande om T3 där riksförbundet tar starkt avstånd från produkten i sin nuvarande form. ”Sveriges Dövas Riksförbund accepterar inte aktörer som exploaterar döva och teckenspråk i sin marknadsföring och tjänar pengar på samhällets okunskap genom den tvivelaktiga produkten T3.” Med att ta fram teckenspråkiga produkter följer ett stort etiskt och moraliskt ansvar, anser SDR, SDUF och DHB. Det är ett ansvar man inte tagit då det inte funnits någon samverkan med brukarorganisationer med dövkompetens. Pressmeddelandet avslutas med en vädjan ”Stoppa försäljningen!”.

DT kontaktar Dennis Lennartsson igen och frågar om användningsområderna för T3 kan vara fler än som teckenstödsyntes:
– T3 handlar mer om samhällsnyttan att fler får tillgång till teckenspråk/tecken, inte minst hörande och användare av tecknad svenska. Det kan vara samhällsekonomiskt fördelaktigt att automatisera information där det inte finns möjlighet att hyra en tolk varje gång, till exempel om SJ får tidsändringar i tabellen. Målet från början var att bygga T3 som ”Google Translate”. Problemet är att hitta en affärsmodell som säkrar tjänsten. Om Google vill köpa vår tjänst får de gärna göra det så får vi mer medel att anställa döva arbetslösa och hjälpa fler länder med gratis lexikon, svarar han.

Skärmklipp 2015-06-08 10.25.29

Magnus Sjögren är chef för Tolkcentralen i Örebro som ställt upp med tolk och teknik till T3 för att sedan kunna använda tjänsten inom Region Örebro län(kommunen).
– Vi tillhör området Habilitering och hjälpmedel inom Region Örebro län och har många målgrupper där användandet av T3 kan skapa ökad tillgänglighet. Man bör komma ihåg att T3 står för Text till tecken och ingenting annat. Vi vill stödja innovativa idéer som bidrar till utveckling av tillgänglighet. Det är en världsunik innovation som Sverige tagit fram. Jag tycker att en diskussion borde förts om att byta symbol istället för att ta bort tjänsten på 8sidor.se. Man kan ju undra om 8sidor.se har blivit mer eller mindre tillgänglig i och med att funktionen nu tagits bort. Projektet är skört och har kantats av problem under hela sin existens så som det ofta är med innovationsprojekt. Den nu uppkomna situationen (heta diskussioner i sociala medier reds anm) gör att projektet kan komma att läggas på is. Detta skulle då bland annat innebära att döva personer mister sina jobb och att utvecklingen av tjänsten avstannar. Projektet har dock framtiden för sig, säger Magnus Sjögren som hoppas att initiativtagarna till projektet inte tappar modet.

Magnus Sjögren berättar att han vill synliggöra det svenska teckenspråket för fler hörande personer som inte har kunskap om teckenspråk. Om en del av teckenspråket, tecken, finns tillgängligt överallt, får hörande mer kunskap.
– Då kan fler personer gemensamt lyfta problemet med att tekniken inte är tillräckligt bra för att kunna producera ett hundraprocentigt teckenspråk. Hörande personer blir insatta i problemet och kunskap om teckenspråk sprids, säger han. Enligt honom skulle tjänsten redan idag vara klar att användas till ”automatiska tjänster” som finns i samhället i dag, rösttjänster som läser upp försenade flyg och information vid busshållplatser. Kvaliteten på T3 skulle vara snarlik den kvalitet som de automatiska tjänsterna har och det skulle vara bättre än ingen information för döva alls, som det ser ut i dag.

När Google visade upp sin översättningstjänst på internet blev det stor uppståndelse och kritiken blev massiv, enligt Magnus Sjögren. Han säger att språkexperter i hela världen förkastade tjänsten men trots alla sina brister är tjänsten en av de mest använda.
– Jag kan bli en smula förvånad när vissa argumenterar för att göra samhället mindre förståeligt för andra. Vill man inte använda tjänsten T3 så är det ju helt valfritt, säger Magnus Sjögren. Han menar att den hårda kritik som förts mot T3 av teckenspråkiga gör att tillgängligheten för andra som kan ha nytta av T3 riskerar att minskas, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning.

DT har tagit kontakt med FUB, en intresseorganisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, om hur de ser på T3. Ombudsman Anna Gabrielsson svarar att som tjänsten ser ut i dag är den inte till nytta för FUB:s medlemmar som använder tecken, varken för dem som använder teckenspråk eller för dem som använder tecken som stöd.
– Personer med utvecklingsstörning som är döva, hörselskadade, har en språkstörning eller av andra skäl använder tecken kan säkert vara hjälpta av en sådan här produkt om den fungerar väl, dock inte som den fungerar i dag, säger hon.

Calle Börstell är doktorand vid Stockholms universitet och arbetar på institutionen för lingvistik, avdelningen för teckenspråk. DT har bett om en kommentar från ett lingvistiskt perspektiv.
– Verktyget T3 i dess nuvarande form antar ett 1-1 förhållande mellan käll- och målspråk och att göra ett sådant antagande är betydligt mer riskabelt att göra mellan ett tecknat och talat språk. Många år av forskning visar att språken strukturellt beter sig väldigt olika. T3 saknar bland annat prosodi* och gör det svårförstått och följer det svenska skriftspråkets struktur snarare än teckenspråkets. Resultatet är alltså något som vare sig grammatiskt eller uttalsmässigt skulle kunna räknas som svenskt teckenspråk och därför är det ett problem om T3 marknadsförs som ett verktyg som översätter till teckenspråk.

Calle Börstell ställer sig frågande till vilken information som finns tillgänglig för utvecklare och användare av produkten och om de känner till bristerna i T3.
– Kunderna behöver förstå att T3 inte kan översätta skriven svenska till svenskt teckenspråk utan istället gör något helt annat. Man måste inse att verktyget eventuellt gör vissa antaganden som man ur rent lingvistiskt perspektiv har anledning att ifrågasätta. Maskinöversättning mellan talade språk, ofta i skriven form, har utvecklats under längre tid och har i dag nått en nivå som kan ge relativt goda resultat. När det gäller liknande verktyg för tecknade språk ligger utvecklingen långt efter och man måste förstå att de verktyg som finns tillgängliga i dag är under utveckling och inte kan jämföras med liknande verktyg för talade språk. Det viktigaste är därför att alla förstår förutsättningarna och begränsningarna i T3 så att det inte felaktigt ses som en översättningstjänst mellan svenska och svenskt teckenspråk. Sådana tjänster tillhandahålls redan genom flertalet översättningsföretag som erbjuder översättningar gjorda av förstaspråksanvändare av teckenspråk.

LÄS MER: 8sidor och Metro tar bort T3.

 

TEXT: HELEN GRENBÄCK – PRAKTIKANT

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-06-11