2015-06-29

Finskt företag tar över Bildtelefoni.net

||

SDR Tecken överklagar PTS beslut

Nyligen meddelade kommunikationsmyndigheten PTS att det finska företaget, Evantia, vunnit upphandlingen av Bildtelefoni.net. De tar över tjänsten från tolkcentralen i Örebro med start nästa sommar 2016. En av nyheterna är att man kan ringa hörande via teckenspråkstolk dygnet runt. 
SDR Tecken, som deltagit i upphandlingen, överklagar PTS beslut.

I dag drivs förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net av tolkcentralen i Region Örebro län. Tjänsten är öppen mellan klockan 6 och 24 alla dagar. Från och med första juli 2016 är tjänsten tillgänglig dygnet runt, något SDR och andra intresseorganisationer krävt. 
Tolkcentralen i Region Örebro län vill gärna ha hand om tjänsten även i fortsättningen. Men Högsta förvaltningsrätten har beslutat att en region eller landsting som Örebro inte får delta i en upphandling av en rikstäckande tjänst.

Nyligen hade PTS en upphandling av Bildtelefoni.net. Tre privata företag lämnade anbud: Evantia från Finland, Svensk Bildtelefoni (en del av SDR Tecken) och Tolkforall. 
Tolkforall kom inte vidare – de uppfyllde inte alla kriterier. Därmed stod Evantia och Svensk Bildtelefoni kvar. Det förstnämnda vann med sitt lägre minutpris: 31,87 kronor. Det sistnämnda begärde 42 kronor per minut. I upphandlingen har PTS inte tittat enbart på prisbilden utan också på en rad andra saker, till exempel hur bra den tekniska plattformen är och hur många års erfarenhet anbudsgivarna har av bildtelefonförmedling.
– Vi är förstås jätteglada. Vi har lång erfarenhet av bildtelefoni – vi började med den i Finland 1994. Vårt anbud till PTS bedömdes också vara det kvalitetsmässigt bästa av en jury som inte kände till priset i förväg, säger Timo Heiskala, VD för Evantia.
Hur kommer det sig att ni vill driva Bildtelefoni.net i Sverige?

– Vi har som uttalad utvecklingsstrategi att växa utanför Finland, säger Timo Heiskala.
Evantia är en koncern med sex företag och har till viss del rötter i den finska dövrörelsen. Ett av företagen är Sign Line, som tidigare ägdes av det finska dövförbundet. Koncernen har drygt 250 anställda. De flesta är tolkar. Några i personalen är döva – de jobbar som teckenspråkslärare.

I Sverige kommer Evantia att ha samarbete med Nwise, som är den nuvarande teknikleverantören till Bildtelefoni.net, och Neriketolkarna i Örebro. Evantia räknar med att 35-40 nya teckenspråkstolkar behöver anställas och att merparten av förmedlingsuppdragen görs i Örebro. 
Nu har tolkcentralen i Örebro drygt 100 tolkar. Enligt verksamhetschefen Magnus Sjögren är tolkarna schemalagda i bildtelefonin 50 procent av sin arbetstid. Det innebär att de arbetar ute på fältet och med andra uppdrag resten av tiden. Därmed har de varierande tolkuppdrag. 
Neriketolkarna har elva anställda teckenspråkstolkar. Nästa år ska ytterligare 35-40 tolkar anställas. Om man ska göra en grov beräkning innebär det att tolkarna förmedlar bildtelefonsamtal 75-80 procent av arbetstiden och jobbar ute på fältet 20-25 procent. På frågan om det innebär att tolkarna på Neriketolkar mest kommer att sitta inomhus och förmedla bildtelefonsamtal och hur roligt det i så fall blir för tolkarna svarar Timo Heiskala:
– Jag vet inte hur du gör din beräkning, men vi har förstås räknat mycket noga på det här och det blir ungefär halva arbetstiden som man bemannar bildtelefonin och av den tiden blir det sedan aktiv samtalstid med teckenspråk hälften av de timmarna. Vi har samtidigt för avsikt att utöka vår verksamhet och kommer tillsammans med tolkarna att hitta en bra mix mellan bildtelefoni och uppdrag i fält.


Markus Ström, ordförande för SDR Tecken, beklagar att Svensk Bildtelefoni inte vunnit upphandlingen. På frågan varför de har angett ett minutpris som är drygt 30 procent högre än Evantia svarar han att det beror på att de anser sig ha en bättre och dyrare teknisk plattform än Evantia. Plattformen kommer från T-meeting, ett svenskt företag som nu är teknikleverantör åt den norska bildtelefonförmedlingstjänsten. Vidare är minutpriset baserat på att tjänsten ska vara bemannad även nattetid och att det då väntas vara väldigt få som ringer. Då måste Svensk Bildtelefoni ha råd med tolkar som till stor del sitter sysslolösa om nätterna. Cirka 160 tolkar från privata tolkföretag utspridda i Sverige ingår i det anbudet. Markus Ström säger att den stora fördel som de har är att tolkarna har omväxlande tolkuppdrag ute på fältet vid sidan av bildtelefonin eftersom tolkbolagen har så många anställda. Och minutpriset säger enligt honom inte allt om hur mycket Bildtelefoni.net i slutändan kommer att kosta PTS, som finansierar tjänsten. DT har i våras skrivit om att T-meeting är den nya teknikleverantören till den norska förmedlingstjänsten hos NAV. Enligt NAV är teknikkvaliteten betydligt högre än den gamla tekniken som strulade. Markus Ström menar att om tekniken är bättre kan det bli färre samtalsminuter på grund av att tekniken inte krånglar lika mycket.
– Med bättre och dyrare teknik så menar vi allt runtomkring också, till exempel att tolkens dator har större skärm med bättre upplösning, bättre kamera, speciellt ljus i tolkstudion och så vidare, säger han.
Svensk Bildtelefoni kommer att överklaga PTS beslut till Förvaltningsrätten. De anser att PTS har gjort fel eftersom de i utvärderingen har accepterat ett sätt att skaffa nyckelkompetens som de tidigare sagt att de inte kommer acceptera. Det är att Johnny Kristensen, ansvarig för tjänsten Bildtelefoni.net hos tolkcentralen i Örebro, också kommer att ha hand om den hos Evantia. Frågan här är om Evantia har uppgett hans nyckelkompetens på ett korrekt sätt då han fortfarande är anställd hos tolkcentralen.

Om det står klart att det blir Evantia som övertar Bildtelefoni.net vill VD Timo Heiskala understryka:
– Vi vill ha en aktiv dialog och nära samarbete med alla intresseorganisationer i syfte att alltid ha den bästa tjänsten i världen.
Bildtelefoni.net väntas i Evantias regi att ha ett antal nyheter, bland annat trepartsvideo och geografisk redundans. Enligt Nwises vd, Niklas Cassel, innebär trepartsvideo att bildtelefonins användare kommer att kunna ringa med bildtelefon direkt till till exempel samhällstjänster som vill införa möjlighet till direktvideosamtal. Det är att när bildtelefonanvändaren ringer till samhällstjänsten kopplas tolken in automatiskt i samtalet så att användaren kan se både tolk och den man ringer upp samtidigt i ett trepartssamtal. Och geografisk redundans är kopplat till att bildtelefonitjänsten kommer att få en driftsmiljö som dubbleras och sätts i två olika datahallar i två olika städer. På det sättet säkerställs att tjänsten kommer att fortsätta fungera även om det sker allvarliga internetavbrott och/eller strömavbrott i en av hallarna.


Dövas Tidning kommer efter sommaren att följa utvecklingen för Bildtelefoni.net och för tolkcentralen i Örebro som väntas varsla ett 50-tal medarbetare på grund av att de inte får driva Bildtelefoni.net vidare. Verksamhetschefen Magnus Sjögren befarar ökad tolkbrist som en följd.

 

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-06-29