2021-06-04

DT rapporterar från SDR:s kongress – dag 1

Motkandidaterna Joakim Hagelin Adeby, Emelie Frost, Pia Johnsson-Sederholm och Romel Belcher.

I dag inleds Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) digitala kongress. Den direktsänds på kongress.sdr.org den 4-6 juni. DT sammanfattar och uppdaterar löpande om vad som diskuteras och beslutas under kongressen. Hålltiderna kan ses här.


21. Nu ajourneras kongressen
Tack för att ni följde rapporteringen i dag. På återseende i morgon klockan 9.00!


20. Här är kandidaterna som vill sitta i SDR:s styrelse
Mimmi Granat informerar om valberedningens huvudförslag:

Förbundsordförande: Åsa Henningsson, Öjebyn (OMVAL)

Vice förbundsordförande: Louise ”Lolo” Danielsson, Stockholm, (OMVAL, hon är nuv. ledamot)

Ledamot: Daniel Littorin, Stockholm (OMVAL)

Ledamot: Lea Strandberg, Örebro (NY)

Ledamot: Magnus Ryttervik, Stockholm (NY)

Ledamot: Maria Hermanson, Örebro (OMVAL)

Ledamot: Hedvig Ledung, Malmö (NY)

Ledamot: Erika Lindberg, Stockholm (NY)

Vakant ledamot-plats: eftersom Kenneth Sandberg tagit tillbaka sin kandidatur.

Se deras presentationsvideor här.


Här är motkandidaterna:

Vice ordförande: Emelie Frost (som nu sitter som ledamot i SDR:s styrelse) och Joakim Hagelin Adeby (NY).

Ledamöter: Emelie Frost (som nu sitter som ledamot i SDR:s styrelse), Pia Johnsson-Sederholm (NY) och Romel Belcher (NY). 

Här presenterar sig Emelie FrostJoakim Hagelin Adeby, Pia Johnsson-Sederholm och Romel Belcher.


19. Motion om föräldrahandbok
Dövas Förenings i Örebro (DFÖ) motion, Föräldrahandbok till döva föräldrar med hörande barn (coda), bifalles. Föreningen yrkar att: 

– att SDR ska upprätta en digital föräldrahandbok till döva föräldrar som har hörande barn.

– att SDR:s digitala föräldrahandbok till döva föräldrar till hörande barn skall också vara på teckenspråk vilket är döva föräldrars första språk och underlättar även andra grupper som exempelvis nyanlända, de som har språkdeprivation samt de som har kognitiv funktionsvariation.

SDR:s styrelse instämmer.


18. Motion om teckenspråksskola

Dalarna Dövas Förenings motion Teckenspråksskola (nummer 7) bifalles. Det är att förbundet ska arbeta för att ändra skollagen så att vi kan verka för att få till en renodlad teckenspråkig skola med teckenspråkskompetens och är fullt teckenspråkig. Utdrag ur förbundsstyrelsens yttrande:

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att oavsett skolform är barn och ungas rätt till svenskt teckenspråk odiskutabel. Den nuvarande formuleringen i skolförordningen uppfattas som diskriminerande mot svenskt teckenspråk, då det inte ges samma ställning som talad svenska eller övriga talade språk.


17. Motion om teckenspråkets ställning

Majoriteten har röstat ja till att bifalla Stockholms Dövas Förenings motion Teckenspråkets ställning (nummer 2). Det är att förbundet ska:

– att Sveriges Dövas Riksförbund ska framta en strategi som sedan genomsyrar förbundet på alla nivåer, där SDR väljer en linje för språkpolitiskt arbete (svenskt teckenspråk som officiellt språk eller som ett minoritetsspråk).

– att Sveriges Dövas Riksförbund involverar dövrörelsen i arbetet genom att framta material och argument så att vi tillsammans kan arbeta för att det svenska teckenspråkets ställning stärks.


16. DT försöker sammanfatta hur det har gått med några av motionerna
Motionerna är omfattande. DT försöker dock redogöra för hur det har gått med några av dem.


15. Färre motioner än 2017 

I år kommer totalt 45 motioner att behandlas, 16 färre än 2017. I dag går ombuden igenom motion 1-16. De kan läsas och ses här.


14. Reklam på svenskt teckenspråk
När det är skärmpaus, visas ett antal reklamfilmer. Flera av dem är på svenskt teckenspråk.


13. Bara en proposition i år

SDR har bara en proposition att presentera i år. 2017 togs fyra propositioner fram. Förbundet vill sin proposition för 2021 förtydliga definitionen av distrikt i stadgarna. Det är att benämningen för distrikt omfattar både län och regioner (tidigare landsting). Läs mer här. Kongressen röstar för propositionen.


12. Lokal- och personalkostnaderna ska ses över
När punkten “Information om verksamhets- och budgetplan 2021 samt prognos för 2022 till 2023” behandlas, yrkar Dalarnas Dövas Förening att förbundsstyrelsen ska se över lokal- och personalkostnaderna. Majoriteten röstar för deras yrkande.


11.Ansvarsfrihet beviljas för styrelsen

Ombuden har två alternativ att ta ställning till:

Ja till att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
Nej till att bevilja ansvarsfrihet med anledning av medlemshanteringen/-tappet (se punkt 8 här nedan)

Majoriteten röstar ja. Stockholms Dövas Förening reserverar sig mot beslutet.


10. Revisionsberättelserna 2017, 2018, 2019 och 2020

Revisionsberättelserna godkänns också.


9. Årsredovisning 2020 godkänns

Majoriteten godkänner 2020 årsredovisning.
SDR:s ekonomi i korthet under perioden 2016-2020 – se bilden här nedan (den kommer från förvaltningsberättelsen 2020):

Den genomsnittliga årsvinsten under perioden 2017-2020 var drygt 630 000 kronor.


8. SDR har tappat cirka 1 000 medlemmar. SDF: Vi vill se en granskningskommission

Henrik Sundqvist (bild ovan), ombud från Stockholms Dövas Förening (SDF), tar upp att SDR har tappat drygt 1 000 medlemmar. 2016 hade SDR 4 242 medlemmar. Ifjol hade förbundet 3 262 medlemmar. SDF anser att SDR borde tillsätta en granskningskommission (eller arbetsgrupp) som tar reda på varför SDR och dess föreningar har tappat ett stort antal medlemmar och hur arbetet med SDR:s nya medlemssystem har gått till med mera.

SDR svarar att de har för avsikt att ge en ordentlig redovisning av hur arbetet med SDR:s medlemssystem/-hantering har gått till där länsförbunden/-föreningarna har möjlighet att ställa frågor. När det kan ske, är oklart.

SDF svarar att de kan acceptera det under förutsättning att om landets länsförbund/-föreningar inte är nöjda med SDR:s redovisning så ska de kunna begära att en granskningskommission tillsätts. Dalarnas Dövas Förening (DDF) håller med eftersom medlemstappet är allvarligt, säger de.

Dövas Förening i Örebro län anser att det är en senare fråga, och inget som ska beslutas i dag. Först ska dövföreningarna ta ställning till SDR:s redovisning. Sedan kan de ta beslut om hur förbundet ska arbeta vidare.

SDR:s styrelse svarar att när de redovisar så kan det resultera i frågor och åtgärder. Om länsföreningarna/-förbunden exempelvis vill bilda en arbetsgrupp efter redovisningen så är förbundsstyrelsen positiv till det.

Förbundsstyrelsens förslag vinner. Det är att majoriteten röstar för att godkänna årsredovisningarna 2017, 2018 och 2019 utan något tillägg om att förbundet ska bilda en granskningskommission/arbetsgrupp ifall länsföreningarna/-förbunden inte är tillfredsställda med SDR:s redovisning längre fram. SDF och DDF reserverar sig mot beslutet.


7. Årsredovisningarna 2017-2020 gås igenom
Fyra årsredovisningar inklusive ekonomiska berättelser gås igenom i dag: 2017-2021. De kan läsas här.


6. Kongressordförande och -sekretererare

Isabella Hagnell Westermark (bild, t.v.), som ersätter Göran Alfredsson, och Alexandra Royal (bild, t.h.) leder kongressen. Teddie Sundqvist och Channah Larsdotter är sekreterare.


5. Ombud presenterar sig

Totalt 44 av 51 ombud deltar. Nu presenterar de sig. De representerar 15 av landets 20 länsförbund/-föreningar. På 2017 års kongress deltog 48 av 52 ombud.

Årets deltagarlista, som senast blivit uppdaterad den 26 maj, kan ses här.


4. Videohälsningar från andra organisationer
Efter Åsa Henningssons välkomsttal visas videohälsningar från SDR:s samarbetsorganisationer: Riksförbundet DHB, Hörselskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges dövblinda, Stockholms universitet och Riksteatern Crea.


3. En tyst minut

Vi hedrar de personer som gått bort och fått SDR:s utmärkelser (Kruthmedalj, Guldtecken och Låw International Award) genom åren:

Lars Kruth
Lars Ohlsson
Lars-Åke Wikström
Gull-Britt Engdahl
Bengt-Olof Mattsson
Kerstin Kjellberg
Karl-Gösta Sjöberg
Sten Ulfsparre
Ulla-Bell Thorin
Uldis Ozolins
Gert Nilsson


2. Nu har startskottet gått
Nu har kongressen inletts i och med att SDR:s ordförande Åsa Henningsson förklarar kongressen öppnad. Kongressens tema är Tillsammans – då, nu och i framtiden. Temat utgår, som SDR skriver, från vårt gemensamma arbete där vi tar ansvar för att skapa ett hållbart samhälle där teckenspråk är självklart. Genom ett gemensamt språk har vi en gemensam dövhistoria och -kultur vilket fortfarande skapas för att bli morgondagens historia och kulturarv. 


1. Snart inleds SDR:s kongress
God morgon! Snart inleds Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) allra första digitala kongress 2021. Den sänds från Örebro.


NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


*DT:s Niclas Martinsson rapporterar så fort han kan. Därför kan eventuella fel förekomma

Uppdaterad: 2021-06-06

Publicerad: 2021-06-04