2022-11-23

Dövmottagning vuxna i Region Skåne firar 20 år

Dövmottagning Vuxnas 20-årsjubileum i Malmö Dövas Förenings lokal, och SDR:s styrelseledamot Hedvig Ledung tillsammans med enhetschef Camilla Assmo Wahlberg. FOTO: Hedvig Ledung/SDR

I oktober firade Sveriges första dövteam 20 år. DT har intervjuat enhetschef Camilla Assmo Wahlberg och fått en återblick samt en framtidsutsikt.

För tjugo år sedan bildades det första dövteamet, Region Skånes Dövteam. Verksamheten startade som ett Arvsfondsprojekt och övergick till permanent verksamhet år 2002. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne och Sveriges Dövas Riksförbund, SDR.

Under åren har namnet bytts från Dövteamet till Dövenheten och nu till Dövmottagning vuxna.Till dövmottagningen kommer personer som är 18 år och äldre som behöver habilitering eller råd, stöd och service. Det kan vara att man behöver psykosocialt stöd eller att man har ett pedagogiskt behov och vill ha stöd med hjälpmedelsförskrivning (visuella signalhjälpmedel, hörapparater och bildtelefoni). Dövmottagningen tittar på vad som är ett bekymmer i vardagen och samarbetar med de verksamheter och myndigheter som är viktiga för individen. Ibland remitteras personen vidare och då hjälper dövmottagningen den andra mottagningen att kunna ta emot remissen på ett bra sätt. Det händer att dövmottagningen remitterar till psykakuten och då följer de med vid överlämning vid behov.

I dag jobbar 13 personer på mottagningen under ledning av enhetschef Camilla Assmo Wahlberg. I teamet finns kuratorer, specialpedagoger, tekniker, administratörer och teckenspråkstolkar. Teamet är blandat med döva, hörselskadade och hörande och arbetar bikulturellt med fokus på ett kulturellt bekräftande arbetssätt.

– Det är en utmaning med nyrekrytering inom yrkesgrupperna psykolog och kurator inom de flesta områden, men än mer utmanande för oss, då vi kräver genomgången utbildning, teckenspråk och svenska på nivå så att man kan bedriva behandling och utvecklingsarbete, berättar Camilla Assmo Wahlberg.Hon har varit med sedan verksamheten permanentades och säger att framgångsreceptet har varit och är just att de jobbar kulturellt bekräftande. Det vill säga att dövas förutsättningar som minoritetsgrupp i majoritetssamhället styr deras arbete så mycket som möjligt. En annan framgångsfaktor är att personalen är kunskapstörstig.

I november ska de åka till USA i två veckor på studieresa till verksamheter i Boston, Philadelphia och Washington DC. Det är inte första gången de åker till USA, år 2009 besökte de Gallaudet universitetet och fick med material som gav inspiration till fyra FoU-rapporter (Forskning och Utveckling) som skrevs. Dessa fyra rapporter heter:
– Kulturellt bekräftande arbete med döva – beskrivningar i litteratur och filmer (2013)
– Konsekvenser av språklig deprivation hos vuxna teckenspråkiga döva – en forskningsöversikt (2016)
– Teckenspråkstolkens påverkan vid behandlingssamtal (2020)
– Minoritetsstress hos vuxna teckenspråkiga döva (2021).

Klicka på de rödmarkerade länkarna för att läsa rapporterna.

Camilla Assmo Wahlberg hoppas att kommande studieresa ska ge samma frukt så att verksamheten kan vara lika kreativ och utvecklande som den varit de första 20 åren.

MARIA NORBERG
maria.norberg@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-11-23

Publicerad: 2022-11-23