2015-06-01

Dövföreningar vill att namnet SDR behålls

||

DT sammanfattar förbundsmötet. 

SDR:s förbundsmöte gick av stapeln i Sundsvall 29-31 maj. DT sammanfattar mötet, som till stor del handlade om översynsarbetet Nya vindar. Två andra heta punkter var Kattungens förskola och ett försök till Googles översättningsverktyg Translate på teckenspråk. Ett fyllnadsval ägde också rum – två nya ledamöter valdes in i SDR:s styrelse.

Yvonne Modig, ombud från Y-läns Dövas Förbund, var en av dem som inledde förbundsmötet i lördags. Hon gladdes åt att SDR hade valt att ha förbundsmöte i Sundsvall, som var hennes hemmaplan. Inte bara det, staden stod värd för SDR:s kongress 1983.
Sedvanligt gick de drygt 50 deltagarna varav 17 ombud med rösträtt igenom förra årets verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, dock snabbare än brukligt. SDR hade kvällen före – den 29 maj – ordnat sju frågestationer där ombuden och observatörerna kunde gå runt och ställa frågor till de ansvariga tjänstemännen och styrelserepresentanterna. Frågestationerna var Nya vindar, Verksamhetsberättelse 2014/Verksamhetsplan 2015, Ekonomisk berättelse 2014/Budget 2015, SDR Tecken, SDR:s valberedning, Västanviks folkhögskola och Dövas Tidning.
SDR rapporterade att de gjorde en vinst på nära 2,5 miljoner kronor förra året, tack vare intäkterna från Ideella spel, ett lotteri som arrangeras till förmån för SDR och Synskadades Riksförbund (SRF). 2015 är ett betydligt sämre år sett till ekonomin. Förbundet väntas gå back med 1,85 miljoner kronor. Anledningen är att SDR i år har fått nära 4,8 miljoner kronor mindre från Ideella spel än förra året. Det innebär att SDR måste se över vilka kostnader de ska skära ner på för att budgeten ska komma i balans. Vilka nedskärningar som är att vänta är inte klart. En översyn görs nu inom förbundet.

En stor del av förbundsmötet handlade om Nya vindar (här kan du läsa mer om Nya vindar). De flesta ombud tyckte att SDR ska byta ett av tre perspektiv i stadgarna, från funktionsnedsättning till delaktighet. Vidare tyckte de flesta att förbundsnamnet ska vara detsamma även i framtiden, dock kompletterat av en kraftfull slogan där ordet teckenspråk är med för att visa att förbundet är för teckenspråkiga döva och hörselskadade och för andra teckenspråkiga och intresserade. Ombuden diskuterade länge om förbundet ska ha tre eller fyra olika nivåer, Riks, Region/Distrikt, Län och Lokal/krets. De övervägde om Region/Distrikt och Län skulle slås samman eller hållas åtskilda. Arbetsgruppen för Nya vindar föreslog att två arbetsgrupper skulle bildas efter förbundsmötet: den ena skulle ta fram en analys av de ekonomiska konsekvenserna av förslagen (till exempel nya distrikt/regioner – hur de bland annat skulle kunna få finansiellt stöd från olika håll). Den andra skulle se över vilka stadgeändringar som behövde göras. Ombuden ansåg att det var ett bra förslag – de ville dock bilda en tredje arbetsgrupp som skulle se över SDR:s tidning, Dövas Tidning, och marknadsföring med mera.
Arbetsgruppernas förslag presenteras på nästa års förbundsmöte. Eventuellt kan det bli en extra kongress då. Annars är planen att det under kongressåret 2017 ska fattas beslut om hur SDR ska se ut i framtiden.

Flera ombud sa att det är mycket oro just nu när det gäller verksamheter för teckenspråkiga döva och hörselskadade. Till exempel ska den teckenspråkiga förskolan Kattungen flyttas från centrala Örebro till Lillån utanför Örebro – läs mer här. En kraftigt försämrad teckenspråksmiljö befaras. Ett annat bekymmer som diskuterats är T3 som lanserat en tjänst som de kallar Google Translate på teckenspråk. Både förbundet och ombuden anser att det är felaktigt att säga att det rör sig om teckenspråk för de tecknade språken har en helt annan grammatikstruktur och modalitet* än de skrivna och talade språken. Att översätta ord för ord till teckenspråk blir snarare tecknad svenska. På vissa ställen blir det dessutom fel. Här kan du se ett exempel på hur T3 fungerar (klicka på rutan Tecken) – i meningen ”Fotboll handlar inte bara om sport” är valet av tecken för ordet ”handla” fel. Den automatiska översättningen syftar på ”köpa” (handla), inte på ”rör sig om” (handlar om).
Ombuden och förbundet reagerade på att det finns personer som profiterar sig på sådana produkter som inte är till gagn för teckenspråkiga döva och hörselskadade eller respekterar teckenspråket. DT ska skriva mer om T3 inom kort.
Som brukligt gavs ett uttalande ut på förbundsmötet. I år handlar det om oacceptabla beslut som urholkar tillgången till teckenspråk – läs uttalandet i sin helhet här.
  I går lördag 30 maj var det fyllnadsval – två nya ledamöter valdes in i SDR:s styrelse. Läs mer om styrelsevalet här.

Hanna Sejlitz, ordförande för SDR, anser att förbundsmötet har flutit på bra. I år har förbundet valt att använda fler mötestekniker än tidigare år. Förutom frågestationerna så ordnades ett påverkanstorg där deltagarna kunde lämna förslag på hur arbetet med Nya vindar skulle fortsätta. I dialogen med föreningarna noterade hon att det finns en önskan att SDR finns närmare föreningarna och syns mer, och samtidigt visade dövföreningarna att de är intresserade av att vara med och bidra till det intressepolitiska arbetet.
– Vi är glada över att se att det finns en gemensam vilja att samla kraft för våra frågor, säger Hanna Sejlitz.

* Modalitet –  språk kan produceras och uppfattas på olika sätt, till exempel genom att producera språket med rösten eller med händerna, och uppfatta språket med hörseln eller synen. Språken har då olika modaliteter/uttryckssätt.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-06-01