2011-11-14

Deafhood vill stärka dövrörelsen

FOTO: NICLAS MARTINSSON

Deafhood Sverige hade sin första stämma i lördags. Frågorna om vad de vill var många.

 

Uppemot 40 personer kom till stämman i Stockholm. Deafhood* Sveriges representanter förklarade att de inte sysslar med handikappfrågor utan med språk- och tillgänglighetsfrågor. Det är det som skiljer dem från Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), som bedriver både handikapp- och språkpolitik. SDR:s ordförande, Ragnar Veer, svarade att de två fälten är nödvändiga. Enligt honom är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och SDR:s medlemskap i Handikappförbunden två exempel på varför handikappolitik inte går att bortse från. Vidare sade en representant ur Deafhood Sverige att SDR inte arbetade med deafhood-frågor. En deltagare gick upp och sa att det inte riktigt stämde. SDR ska enligt henne tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund arbeta för att ta fram utbildningsmaterial om bland annat deafhood och dövkultur som kan användas i workshops, utbildningar etc.

Deafhood Sverige planerar att ha kontakt med riksdag och regering. Några stämmodeltagare undrade hur det skulle gå när redan SDR finns. Den nybildade organisationen svarade att de avser att samarbeta med SDR och HRF med flera.

Deafhood Sverige ska inte bara syssla med politik utan också med utbildning. Planen är att de åker runt i Sverige och sprider kunskap om döva, hörselskadade och teckenspråk genom att hålla i workshops, studiecirklar och föreläsningar. De vill genom sitt arbete stärka dövrörelsen.

När deltagarna skulle gå igenom stadgarna, tog det lång tid. I stadgarna är Deafhood Sverige antingen en stiftelse, ett förbund eller en organisation. Svaret från den nybildade organisationen är att det ska vara en allmän förening. I stadgarna föreslås också att Deafhood Sverige ska ha kongress vart tredje år. Några deltagare menade att kongressen var tung och att den årliga stämman räckte gott eftersom Deafhood Sverige ju är en liten sammanslutning. Den tilltänkta styrelsen höll med. En i publiken föreslog att Deafhood Sverige skulle gå igenom stadgarna och finjustera dem till nästa års stämma istället för att under stämman diskutera vad som skulle ändras eller tas bort.

När det var dags för styrelseval, var tanken att den nybildade organisationen skulle ha fem styrelsemedlemmar. Den femte var Dennis Barvsten, aktiv i Miljöpartiet. Eftersom han är hörande, röstade majoriteten för att han inte skulle bli invald i styrelsen. Istället fick han bli politisk sekreterare. Ordförande är Oskar Fredrik Renvall, och de tre ledamöterna: Liene Strante, Christian Dywik och Christina Almer.

* Deafhood  – ett begrepp som står i motsats till den medicinska beteckningen, dövhet. Deafhood ska stå för någonting positivt, och lyfter fram fördelarna med att vara döv och kunna teckenspråk.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-11-14